स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा सं भोगाची जास्त गरज का असते ?…काय आहेत यामागील कारण ..

लाईफ स्टाइल

आज आपण पाहणार आहोत कि जेव्हा जेव्हा लोक लैं गि क संबं धाबाबत चर्चा करतात तेव्हा पुरुषांच्या लैं गि क गरजा आणि इच्छांची नेहमीच काळजी घेतली जाते. लोकांचा असा विश्वास आहे की पुरुषांना से क्स:-ची सर्वाधिक गरज असते आणि स्त्रिया केवळ त्यांच्या लैं गि क इच्छा पूर्ण करण्यासाठी बनवल्या जातात.

स्त्रि’यांसाठी शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करणे हे पुरुषां इतके सोपे नाही आणि त्यांना त्यांच्या लैं गि क इ च्छांबद्दल उघडपणे बोलण्यास नेहमीच मनाई करण्यात आली आहे.

स्त्रि’यांच्या लैं गि क इच्छे बद्दल लोकांनी वेगवेगळे गृहितक बांधले आहेत. लोकांना असे वाटते की स्त्रिया त्या शिवाय जास्त काळ राहू शकतात. अनेक अभ्यासा तून असे दिसून आले आहे की पुरुषां पेक्षा स्त्रियांना लैं गि क सं’बंधांची जास्त गरज असते.

खरं तर, जेव्हा पुरुष स्त्रि’यां कडे जास्त आकर्षित होतात, तेव्हा त्यांची सं बंध प्र’स्थापित करण्याची इच्छा वाढते. दुसरीकडे, महिलांमध्ये आकर्षणा शिवाय इतरही अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत, जी त्यांना पुरुषां पेक्षा जास्त से क्स करण्यास प्रवृत्त करतात.

चला जाणून घेऊया कोणती कारणे आहेत ज्यामुळे महिलांना जास्त से क्स करण्याची इच्छा आणि गरज असते. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना लैं गि क सत्रादरम्यान अनेक सं भो गांचा अनुभव येतो. शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्या दरम्यान, पुरुषांना काही सेकंदां साठी फक्त एकदाच का मो त्ते जना जाणवते, तर महिलांना दोन ते तीन वेळा कामोत्तेजना जाणवते.

स्त्रिया त्यांचे जोडी दार निवडताना सावध असतात आणि त्यांच्या सोबत लैं गि क सं बंध ठेवताना त्या हूनही अधिक सावध असतात. जेव्हा स्त्रिया जोडी दाराची निवड करतात आणि त्याच्याशी नातेसं बंध सुरू करतात, तेव्हा त्या व्यक्ती सोबत त्यांच्या सर्व लैं गि क इच्छा पूर्ण करण्या वर त्यांचा अधिक भर असतो.

बहुतेक महिलांना से: क्स सेश न सुरू करण्या पूर्वी फोर प्ले करायला आवडते. से क्स पूर्वी फोर प्ले केल्याने महिलांना जास्त वेळा जागृत होण्याची शक्यता असते. २० ते ४० वयोगटातील स्त्रिया से क्स कडे जास्त आक र्षित होतात, असे अनेक अभ्यासा तून समोर आले आहे.

या वयात, महिलांची लैं गि क इ च्छा उच्च पातळीवर असते, म्हणूनच त्यांना अधिक से क्स करण्याची इ च्छा असते. से क्सो लॉ जिस्ट म्हणतात की पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना का मुक सुख चाखण्याची शक्यता दु प्पट असते. सं भोग दरम्यान ऑ क्सिटो सिन शरीरात सोडले जाते.

शरी रातील ऑ क्सिटो सिनच्या स्रा वामुळे त्वचेचे आरोग्य सुधारते आणि ती चम कदार बनते. से क्स नंतर शरी रात चांगले फी लिंग हा र्मोन्स बाहेर पडतात. जेणेकरून जो डप्याला आराम दा यक वाटेल. म्हणूनच स्त्रियांना से क्स क रायचा नसतो, ते फक्त मुलां साठी से क्स करतील असा विचार चुकीचा आहे.

आता जाणून घेऊया पुरुषांपेक्षा स्त्रि’यांना से क्स का जास्त करावासा वाटतो. अभ्यास दर्श विते की जेव्हा स्त्रि या पुरुषां कडे आक र्षित होतात तेव्हा ते लैं गि कते बद्दल विचार करतात. स्त्रिया पुरुषा कडे आक र्षित होतील जर तो त्यांच्या व्य क्ति मत्त्वाला, शै लीला अनुकूल असेल.

शिवाय, स्त्रिया जेव्हा त्यांना आवडतात त्या पुरुषा बद्दल विचार करतात तेव्हा लैं गि क इ च्छा निर्माण होतात. स्त्रिया तन आणि म नला त्यांच्या आवडीच्या पुरुषाला अर्पण करताना आनं दित होतात.

तथापि, स्त्रिया पुरुषां पेक्षा त्यांच्या भा वना अ धिक सहजपणे लपवतात. त्यामुळे स्त्रिया से क्स बा बत फारच उदासीन असतात, हे पाहणाऱ्यांना वाटते. पु’रुषांच्या विपरीत, स्त्रिया सलग अनेक वेळा सोबती करू शकतात. पुरुषांना अनेकदा क्लाय मॅक्स किंवा पोहोचणे फार कठीण जाते. परंतु प्रणया तूनच महिलांना पूर्ण आनंद आणि समा धान मिळते.

स्त्रियां मध्ये लैं गि क उत्तेजना उत्ते जित करणाऱ्या भा गांना स्पर्श करून ते अधिक लैं गि क आनंद घेतात. काही वेळा स्त्रियांना पुरुषां पेक्षा जास्त लैं गि क इच्छा असते. वयाच्या २० , ३० , ४० व्या वर्षी ते खूप लैं गि कदृष्ट्या स क्रिय असतात. का मुक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या काळात त्यांना काम वा सना जास्त असते आणि त्याच वेळी ते त्यांच्या जोडी दारा सो’बत लैं गि क सं बंध चा पूर्ण आनंद घेतात.

स्त्रियां साठी, प्र णय म्हणजे केवळ लैं गि क सं बंध नाही. स्त्रिया आपल्या जोडी दारा सोबत भावनिक आणि भाव निकरित्या से क्स चा आनंद घेतात. आपला जोडी दार स्वतःसोबत एक आहे या भावनेने ते रो मान्स करतात. त्यांच्या मते, तुमच्या जोडी दाराला तुमच्या इ च्छा आणि गरजा सांगण्याचा से क्स हा एक उत्तम मा र्ग आहे.