कं डोम न वापरताही, तुम्ही ह्या 7 पद्धतीने सुरक्षित सं भोग करू शकता…ग र्भधा रणा होणारच नाही… विवाहितांनी तर नक्कीच बघा पण अविवाहितांनी तर बघाच बघा…!

आरोग्य

शारी रिक संपर्क हा प्रत्येक स्त्री किंवा पुरुषाच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग झालेला आहे. कोणत्याही स्त्री किंवा पुरुषाला तणावमुक्त राहण्यासाठी शारी रिक संपर्क निर्माण होणे अतिशय आवश्यक आहे. यामुळेच एखाद्या व्यक्तीला शारी रिक सुख नीट न मिळाल्यास त्या व्यक्तीच्या डोक्यावर त्या गोष्टीमुळे अधिक ताण निर्माण होत असतो. शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करताना असे अनेक प्रकार आहेत,

जे सांगणे कठीण आहे आणि ज्याची काळजी पुरूषांनी किंवा महिलांनी घेतलीच पाहिजे. सं भोग करताना काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास गं भीर आजार किंवा स्थितीला सामोरे जावे लागते. आजच्या लेखात आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगणार आहोत. मात्र, कं डोमच्या वापरानेही सं भो गाचा आनंद मिळवता येतो. पण तरीही काही लोकांना कं डोमशिवाय लैं गि क सं बंध प्रस्थापित करण्याची सवय झालेली असते.

त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला अशा पुरुषांसाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगणार आहोत जे कं डोम न वापरता लैं गिक सं बंध प्रस्था पित करत असतात. या लैं गिक सं बं धांच्या काही टिप्सच्या मदतीने कं डोम शिवाय देखील सुरक्षित सं बंध ठेवण्या साठी नक्कीच मदत होऊ शकते. कं डोम शिवाय लैं गिक सं बंध प्रस्था पित करणाऱ्यांसाठी या काही टिप्स आम्ही आज सांगत आहोत. या टिप्सच्या मदतीने सं सर्ग, ग र्भ धारणा इत्यादीची शक्यता कमी केली जाऊ शकते. परंतु डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच या टिप्स वापरण्याचा प्रयत्न तुम्ही करा.

1) प्रायव्हेट पार्टची स्वच्छता – जे कं डोम शिवाय लैं गिक सं बंध प्रस्था पित करत असतात, त्यांच्यासाठी प्राय व्हेट पा र्ट स्वच्छ करणे ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. कारण एक त्वचा दुसऱ्या त्वचेच्या थेट संपर्कात असते. त्यामुळे स्वच्छता ठेवणे ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. सं भोग करण्यापूर्वी गुप्तांग स्वच्छ करा. तसेच, तुमच्या जोडीदाराने त्यांचे प्राय व्हेट पार्ट व्यवस्थित स्वच्छ केले आहे किंवा नाही याची सुद्धा व्यवस्थित खात्री करा.

२) सं भोग करताना स्नेह कां चा वापर- अनेक पुरुषांना लैं गिक सं बं धाची घाई असते. दरम्यान, हे लोक सं भोग करताना व्यं गण वापरणे विसरतात. त्यामुळे गु प्तां गां मध्ये कोरडेपणा येतो. पण तरीही असे लोक लैं गिक सं बंध प्रस्था पित करायला लागतात. सं भोग करताना स्नेह कांचा वापर न केल्यास त्वचेला दुखापत होऊन गं भीर आजार होण्याचा धो का निर्माण होत असतो.

3) शु क्रा णू स्रा व नियम:- जर तुम्ही कं डोम शिवाय लैं गिक सं बंध प्रस्था पित करत असाल. तर तुम्हाला ग र्भ धारणा होण्याची भीती देखील असू शकते. त्यामुळे तुम्हाला शु क्रा णू स्रावाचे नियम माहित असणे आवश्यक आहे. लैं गिक सं बं ध प्रस्था पित करताना हे नक्कीच लक्षात ठेवा की जेव्हा सं भोग करताना स्ख लन होण्याची वेळ येते. वी र्य यो नी त न टाकता बाहेर पडावे.

४) ओ रल सं बंध – कं डोम शिवाय लैं गिक सं बं ध प्रस्थापित करणाऱ्यांसाठी ओरल सं बंध प्रस्थापित करणे ही सुरक्षित आणि प्रभावी पद्धत आहे. यासाठी तुम्ही फ्ले वर्ड कं डोम देखील वापरू शकत असता. पण ते कं डोमशिवाय करता येते. पण यासाठी जोडीदाराची पूर्ण संमती आणि स्वच्छता राखणे अतिशय आवश्यक आहे.

5) गुद द्वा रासं बं धीचा सं बंध – गु द द्वा रा सं बं धीचा सं भोग तितकासा सोपा नाही. अशा प्रकारच्या सं भो गामुळे खूप त्रा स होतो. तुम्ही हे कं डोमशिवाय करू शकता. ग र्भ धारणा होण्याचा धो का यामधे निर्माण होत नाही. तथापि, पुरुषांना अशा प्रकारचे सं भोग अधिक प्रमाणात आवडत असतात. पण यासाठी जोडीदाराची संमती देखील फार आवश्यक असते.

6) कोरडा सं भोग – प्रत्येक वेळी सं भोग करणे आवश्यक नाही. कं डोमशिवाय लैं गिक सं बंध प्रस्थापित करणाऱ्यांसाठी ड्राय सं बंध हा उत्तम पर्याय आहे. या पद्धतीत दोन्ही जोडीदार सं भोग न करता एकमेकांच्या समा ग माशी खेळतात. अशा प्रकारे तुम्ही कोरडे सं बंध प्रस्थापित करू शकता.

7) सं भो गा नंतर काय करावे :- जे पुरुष कं डोम शिवाय लैं गिक सं बंध प्रस्थापित करतात त्यांनी सं भो गानंतर बाथरूममध्ये जावे. लघ वी करताना, गु प्तां ग देखील स्वच्छ करा. यानंतर, त्यांनी सं भोग करताना घातलेल्या अंत र्व स्त्रां ऐवजी इतर स्वच्छ कपडे घाला.