स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये लैं गि क क्रिया जास्त असते का ? कि स्त्रियांमध्येच लैं गि क क्रिया जास्त असते ?? हे बघा मग सर्व गोष्टींचा उलघ’डा होईल……!

लाईफ स्टाइल

से क्स ही मानवी जी वनाची ग रज आहे. से क्स हा मानवी जी वनाचा अवि भा ज्य घ टक आहे, ज्याकडे आपण दुर्ल क्ष करु शकत नाही. स्त्री असो किंवा पुरुष त्यांच्यात लैं गि क आक र्षण हे असतेच. लैं गि क आक र्षण हे विवा हित असो किंवा अविवा हित असो से क्स चे आक र्षण हे प्रत्येक जी वात असते. से क्स मुळे काही आश्च र्य का रक आ रो ग्यदायी फा यदे मिळत असतात.

से क्स मुळे केवळ समा धान आणि आनंद च मिळत नसून सं बंध ठेवणे आ रोग्या साठी सुद्धा फा यदेशीर सुद्धा आहे. एका सं शो धनात असे म्हटले आहे की, दररोज से क्स केल्याने शरी राला बरेच फा यदे होतात. दररोज सं भो ग केल्याने बरेच अनेक रो ग बरे होतात, तणा वाची पातळी कमी होऊन कॅल रीज ब र्न होत असतात. लैं गि क ता म्हणजे केवळ शारी रिक जव ळीक नाही.

लैं गि क ता म्हणजे केवळ शारी रिक जव ळीक नसून दोन जोडी दारां मधील भाव निक सं बं ध मज बूत करणे हा आहे, से क्स हा त्यासाठीच मदत करतो. कोणतेही ना ते सं बंध व्यवस्थित टिकण्यासाठी से क्स करणे हे महत्वाचे आहे. परंतु आपल्या देशात फारसे याच्यावर बोलले जात नाही. इतर बाबतीत किती प्रगत शील आपला देश असून से क्स च्या बाबतीत मात्र कोणीही काहीही भाष्य करत नाही.

से क्स, से क्शु अ लि टी आणि लैं गि क इ च्छा बाबतीत उघडपणे स्त्री या सुद्धा बोलत नाही. आज आपण पाहणार आहोत से क्स करण्याची जास्त इ च्छा पुरुषां मध्ये असते की स्त्रियांमध्ये??? चला जाणून घेऊया…..!

सं भो ग हे स्त्रीचे सा धन आहे, कधी प्रेमा साठी तर कधी मा तृ त्वा साठी असते. स्त्रीची का मे च्छा पुरुषाच्या एक चतु र्थां श सुद्धा नसते असे म्हंटले जाते. फार प्राचीन काळापासून स्त्रिया सं बंधी दोन प्रकारच्या भा वना असतात. पहिली म्हणजे ‘स्त्रिया या पुरुषां पेक्षा उ च्च असून त्यांच्यात काहीतरी अद्भु’त श’क्ती असते’ आणि दुसरी म्हणजे ‘स्त्री म्हणजे मू र्ति मं त का म वा स ना’ होय.

कौ म र्याला महत्व आले आणि शारी रिक सुखे नि त्कृ ष्ट आहेत असे लोक तों डाने बोलतात पण अशा प्रकारची ता पसी वृत्ती केवळ पुरुषां मध्ये पाहायला मिळते. प्रजो त्पाद नाचे महत्वाचे कार्य पवित्र समजून ते घडवून आणणाऱ्या इं द्रि यांची पूजा करण्याची जो पर्यंत प्रवृ त्ती होती, तोपर्यंत त्या दोन भावनांत कधीच विसं गती नव्हती. परंतु कालांतराने वै राग्य वृत्तीचा प्रसार होऊन काम वा सना निं द्य समजण्यात आली.

आणि मग मात्र या दोन भा व नांत ती व्र विरो ध दिसू लागला. यावरून कळते की स्त्रियांना उच्च सम जण्यास कमी पणा वाटत असते. पुरुषांच्या तुल नेत स्त्रियां मध्ये वय क्तिक फ रक हा जास्त असतो, त्यामुळे का म वा सना ही पुरुषां पेक्षा स्त्री मध्ये जास्त आहे असे म्हणता येणार नाही. इ च्छा ही मं द किंवा अ त्यंत प्रब ल असू शकते. का म वा सने च्या बाबती मध्ये पाहायला गेले तर स्त्री पुरुषांत जे भे द दिसतात ते पुढीलप्रमाणे –

१) सर्व साधा रण पणे स्त्रीची का म वा सना अपोआप जा ग रूक होत नाही, ती कोणीतरी जा ग रूक करावी लागते. २) समा ग माची सवय झाल्यावर का म वा स ना ही अधिक ती व्र होत असते. ३) काही बाबतीतला अ ति रेक स हन करण्याची श क्ती पुरुषां पेक्षा स्त्रियांच्यात तुल नेने जास्त असते.

४) स्त्रियांच्या शरी राचे अनेक भा ग संवे द नशी ल असतात. ५) स्त्रीची का मे च्छा ऋतुकाळाचे म्हणजेच (मा सि क पा ळी) मानाने बरीच कमी जास्त होत असते, तसा पुरुषांमध्ये बदल दिसत नाही. ८) स्त्रियांची का म वा सना अधिक साव काश होत असते आणि त्यांचे समा धान अधिक वेळ टिकुन ठेवते. ७) उ द्दी पना च्या एका विशिष्ट पायरीनंतर शेवटपर्यंत पोचण्याची पुरुषांना जशी ग रज भासत असते, तशी व तितकी स्त्रियांना भा सत नाही.

यावरून समजते की स्त्रियांना बा ह्य रते नेही समा’धान मिळते. पण त्यांच्यात म नोग्र ह जास्त असतो असे समजण्याचे कारणच नाही. व रील माहिती वरून लक्षात येते की स्त्रियांची का मे च्छा ही पुरुषांच्या तुलनेत कमी-जास्त आहे असे म्हणण्यापेक्षा ती वेगळी असते आणि वेगळ्या प्रकारची असते.धन्यवाद..!