स्त्रिया आणि काम वा’सना या गोष्टींच्या आहारी गेलेल्या माणसाला तुम्ही कसे ओळखाल… श रीर सुखाची लालसा असलेला माणूस नेहमी अशाच गोष्टीत असतो… स्त्रियांनी एकदा बघाचं…

लाईफ स्टाइल

आपल्या समाजात स्त्रिया पुरुषांपेक्षा न रम आणि सौम्य असतात. पुरुषांचा स्वभाव जरा जास्तच आक्र मक असतो. या स्वभावाचा दर्जा दोघांच्या वर्त नावर अवलंबून असतो. मुलीचा आ क्रमक स्वभाव कायमचा मा रला जातो जेव्हा तिला लहानपणा पासून समाजात सांगितले जाते की “जास्त बोलू नका, शांत राहा, शांत राहायला शिका”.

त्यामुळे आजही अनेक ठिकाणी पुरुष प्रधान संस्कृती पाहायला मिळते. पुरुष किंवा मुले कधीही कोणत्याही बंध ना त बांधली जात नाहीत. कधीकधी असे देखील होते: “तू मुलगा आहेस ना? मग त्याला मुली सारखे रडण्याचे स्वातंत्र्य नाही असे टोमणे मा रून अधिक आ क्रमक बनवले जाते, ज्यामुळे त्याच्या मूळ स्वभावाला वळण मिळते.

याला अनेक गोष्टी कारणी भूत आहेत जसे की, वयाची जुनी सामाजिक बं धने, एक पुरुष प्र धान संस्कृती, अनेक चुकीचे वि चार आणि शिकवण. त्यामुळे ब-ला त्कार, फ सव णूक, अप हर ण अशा घटना घडतात. आज आपण का’म वा सना ने ग्र स्त असलेल्या माणसाला कसे ओळखायचे ते पाहू…

दोघांमधील वैश्वि क संबं धा तून प्रेम आणि ना’ते अधिक घट्ट होते. प्रेम आणि नात्यात विश्वास नसेल तर नातं फार काळ टिकत नाही. एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याला दी र्घ काळ फस वले किंवा त्यांच्या भा वनांशी खेळले तर ते अ त्यंत चुकीचे आहे. मुलींच्या भा वनांशी खेळणारे आणि त्यांना पकडणारे अनेक पुरुष आहेत.

आपल्या आयुष्यात अचानक असे काही घडते की आपण आपले जीवन संपवतो किंवा आ त्म ह त्या करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या व्यक्तीला ओळखणे. याचा मुलींच्या भावना, विचार, आवडी निवडी यांच्याशी काहीही सं बंध नाही. त्यांना फक्त मुलींकडून शारी रिक सु ख हवे असते.

महिलांसाठी सध्याची परिस्थिती अ त्यंत ना जूक बनत चालली आहे. आजच्या काळात महिला सुरक्षित नाहीत. स्त्री-पुरुष समा नता म्हणत असली तरी आज देशाची प्रगती किती झाली हा खरा प्रश्न आहे, पण या महिलांच्या सुरक्षित तेच्या बाबतीत का नाही ? सध्याची परिस्थिती पाहता फक्त “वा स ना” भ या नक वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यामुळे एकाने दुसऱ्याचे बारका ईने परी क्षण केले पाहिजे, त्यांच्या वाग णु कीचे निरीक्षण केले पाहिजे आणि आधी बोलून त्यांच्या जवळ जावे. केवळ आक र्षणा मुळे कोणाच्या प्रेमात पडू नका. शालेय किंवा महाविद्यालयीन वयात आ कर्षण किंवा प्रेम सुरूच असते. कधीकधी आक र्षण प्रे मासारखे वाटते. पण का माची सबब शोधून आणि जवळ जाऊनही काही लोक फायदा घेतात.

कारण वा स नां ध लोक फक्त गोड बोलून तुमच्या जवळ जाण्याची संधी शोधत असतात. कधी-कधी ते शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी देखील हट्ट करतात. अन्यथा, ते तुम्हाला ब्लॅ क मेल द्वारे त्यांच्या जाळ्यात ओढतील. थोडक्यात, लोक त्यांच्या गर जा पूर्ण करण्यासाठी किती दूर जातील हे सांगता येत नाही. म्हणूनच अनोळखी व्यक्तीं पासून दूर राहणे किंवा कसून चौकशी केल्या नंतरच मैत्री करणे आवश्यक आहे.