श’रीर सं’बंध ठेवताना कमी उत्ते’जित असल्यास… तसेच यो’नी प्रवेशाच्या वेळी केलेला बदल स’हन करण्याची क्ष’मता नसल्यास… काय करावे, हे जाणून घ्या….!

लाईफ स्टाइल

मुलगी आणि मुलगा यांच्यामध्ये एका विशिष्ट वयामध्ये आल्यानंतर खूप बदल होत असतो. हा’र्मो’न्स बदलणे, शा’री’रि’क ब’दल, मा’नसिक ब’दल ह्या गोष्टी होत असतात. साधारणपणे १३ ते १४ वर्षात या मुली व’या’त येतात. ते तारुण्याकडे व’ळत असतात, तसेच मु’लांच्या पण बाबतीत आहे. वयात आल्यानंतर हा’र्मो’न्स म’ध्ये बदल होतात आणि त्यामुळे श’रीर सु’ख ह’वेह’वेसे वाटत असते.

असे काही बं’धन नाही कि श’रीर सं’बंध ठेवण्यासाठी केवळ ल’ग्नच करावे लागते. जर स्त्री आणि पुरुष दोघेही या गोष्टीसाठी तयार असतील तर ते सु’ख प्रा’प्त करूच शकतात. लै’गिं’क सं’बंध ठेवण्यासाठी दोघांची सं’मती नसेल तर त्याचा आनंद मिळत नाही. वै’वाहिक जी’व’ना’तील महत्वाची आणि सामा’न्य बाब म्हणजे श’री’र सं’बंध ठेवणे ही मानली जाते. पण लै’गिं’क’ता यावर आपल्या भारत देशात फारसे काही बोलले जात नाही.

आपल्या देशातील लोकांना श’री’र सं’बं’ध ठेवणे जमते पण त्यावर बोलणे मात्र जमत नाही. त्यामुळे अनेक स्त्री आणि पुरुषांना लै’गिं’क’ता याबद्दल काही स’म’स्या नि’र्मा’ण होतात. नियमितपणे श’री’र सं’ब’ध ठेवणे हे वै’वा’हिक जी’वनात नाते मजबूत करण्यासाठी गरजेचे असते. स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्या सह’मती’ने जर शा’री’रिक सं’बंध ठेवले तर दोघांमधील जव’ळी’क’ता वाढून नाते मजबूत होते.

श’रीर सं’बं’ध ठेवताना स्त्री फारशी उ’त्ते’जित का राहू शकत नाही याबाबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत….! से क्स ही गोष्ट लग्न झाल्यानंतर जा’स्त आ’क’र्षक आणि महत्वाची असते. स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्याध्ये श’री’र सं’बंध ठेवताना सा’मंज’स्य असणे खूप गरजेचे असते. लै’गिं’क स’मा’धाना’ची इच्छा दोघांनाही असणे आवश्यक असते.

से क्स करताना काही वेळा स्त्रीचा आणि काही वेळेला पुरुषाचा स्टॅ’मि’ना कमी होतो. एक’मेकां’ना समजून घेणे, जुळ’वून घेणे श’रीर सं’बंध ठेवताना खूप महत्वाचे आहे. स्त्रीचे सं’वे’दन’शील अ’व’य’व हे भि’न्न असतात, जिथे स्प’र्श केल्यावर का’मवा’सना ची भा’वना निर्माण होत असते. प्रत्येकाची लैं’गि’क भा’वना व्यक्त करण्याची प’द्ध’त ही वेगवेगळी असते.

लैं’गि’क’ते ब’द्द’ल व्यक्त होण्यासाठी सुर’क्षित आणि मोकळे असणे फार गरजेचे असते. लै’गिं’क’ता हे जि’वं’त पणाचे प्रतीक आहे आणि शा’री’रिक आनंद कसा मिळवायचा हे शिकण्याचे साधन आहे. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे उ’त्ते’जित राहण्यासाठी काही उपाय पुढीलप्रमाणे –

१) जेव्हा आपल्या जो’डीदारा सोबत लै’गिं’क सं’बं’ध ठेवता तेव्हा कोणताही ला’ज बाळगू नये. २) जर आपल्या पतीला किंवा जो’डीदाराला सं’तु’ष्ट करण्यासाठी कं’डो’म वा’परत असाल तर तो ल्य’ब्री कं’टयु’क्त असावे. ३) जर बा’ह्य’जन ज्ञा’नेंद्रि’या’त ओ’ला’वा टिकत नसेल तर तेल यु’क्त ल्य’ब्री कं’टस चा वापर करणे फा’यदेशी’र ठरेल.

४) जर कोणत्या गोष्टी लैं’गि’क सं’बंध ठेवताना उ’त्ते’जित करतात हे जाणून घेणे आवश्यक असते. ५) हे लक्षात येते कि कोणत्या गोष्टी एकमेकां सोबत न’ग्न बसल्याने उ’त्ते’जित करतात. ६) तुम्हाला तुमच्या जो’डीदारा कडून नेमके काय हवे आहे ते सं’ब’ध ठेवत असाल तर सां’गणे गरजेचे असते.

७) हे जाणून घेणे आवश्यक असते कि शा’री’रिक आनंद मिळवण्यासाठी न लाजता कोणकोणत्या पद्धती आहेत. ८) यो’नी प्रवेशाच्या वेळी केलेला ब’दल स’हन करण्याची क्ष’मता काही स्त्रियांमध्ये नसल्यास, आपल्या जो’डीदाराला ती क्रिया शेवटी करण्यास सांगावे.

९) लैं’गि’क सं’बं’ध ठेवताना उ’त्ते’जना येणे महत्वाचे आहे. श’रीर सं’बध ठेवण्यासाठी लैं’गि’क’ते बद्दल माहीत असणे खूप गर’जेचे असते १०) स्वतःला आरशासमोर न’ग्न उभे राहून पहा आणि म’सा’ज करा. ११) आपल्या खोलीत मेण’बत्त्या, छा’न सु’गंध आणि खोली आक’र्षक असणे फा’यदेशी’र असते त्यामुळे आ’त्मवि’श्वास वाढतो.

१२) से क्स करण्याच्या वि’विध पद्धती आहेत. त्यामध्ये आपल्या शरी’रा’चे वेगवेगळे सं’वेद’नशी’ल भा’ग आहेत. कोणता अ’व’य’व जा’स्त सं’वेद’नशी’ल आहे हे माहीत असणे खूप गरजेचे आहे. चुं’ब’ना’चे वेग’वेगळे प्रकार, से क्स करण्याच्या वेगवेगळ्या प’द्ध’ती तसेच शा’री’रिक आनंद कोणत्या प’द्ध’ती’ने मिळवता येतो हे न ला’ज’ता जाणून घेणे पण फा’यदेशी’र ठरते.