स्त्रियांची लैं गिक उते जना वाढवणारे सं वेद नशील अव यव… फक्त ही 5 ठिकाण माहीत असायला हवी… पुरुषांनी एकदा बघून घ्या…!

लाईफ स्टाइल

आपल्या जो डीदा राला अनेक पुरुष नीट उत्ते जित करू शकत नाहीत. फोर प्ले करणे हे शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यापूर्वी खूप महत्वाचे आहे. अशा प्रकारे फोर प्ले देखील केला पाहिजे की फोर प्ले पेक्षा जास्त तुमचा पा र्ट नर उत्ते जित होईल. एक अतिशय रोमां चका री अनुभव म्हणजे शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करणे आहे.

पण वा रं वार एकच प्रकारे शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना लोकांना कं टाळा येत असतो. शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याच्या नवीन प द्धती देखील त्यांना माहिती नसतात. तर लोकही अशा परिस्थितीत अस्व स्थ होतात. पण लोक कालां तराने खूप काही शिकतात.

महिलांच्या शरी राचे असे काही भा ग आहेत जिथे स्प र्श केल्यास महिला खूप उत्ते जित होतात हे आजही अने कांना माहिती नाही. उदाहरणार्थ, पुरुषांच्या काही असे भा गां ना स्प र्श केल्याने ते खूप उत्ते जित होतात. त्याचप्रमाणे महिलांमध्ये पण असे काही भा ग असतात, ज्यांना स्प र्श केल्याने त्या उत्ते जित होऊ लागतात.

अनेक पुरुष आपल्या जो डीदाराला नीट उत्ते जित करू शकत नाहीत. फोर प्ले करणे हे शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यापूर्वी खूप महत्वाचे आहे. अशा प्रकारे फोर प्ले पण केला पाहिजे की तुमचा पा र्ट नर फोर प्ले पेक्षा जास्त उत्ते जित होईल.

हे पण तेव्हाच घडू शकते जेव्हा तुम्ही तुमच्या जो डीदा राच्या त्या भा गां ना स्प र्श करता, ज्यामुळे ती खूप उत्ते जित होते. आज महिलांचे असे काही भा ग आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत जिथे स्प र्श केल्याने त्या उत्ते जित होतात. आपल्या जो डी दाराची लैं गि क इ च्छा जे लोक पूर्ण करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी देखील हे खूप उपयुक्त ठरेल.

गुड घ्यां च्या मागे – बहुतेकदा स्त्रि यां मध्ये हा भा ग दु र्लक्ष केला जात असतो, म ज्जा तंतूं च्या टोकांनी हे क्षेत्र समृ द्ध आहे आणि अ त्यंत संवे द नशी ल पण आहे. तुम्ही तुमच्या जो डी दाराच्या या भा गा वर जर चुं ब न घेतले तर ती खूप उ त्ते जित होईल.

मां ड्या चा भा ग – स्त्रीच्या मां डीच्या बाजूला जर तुम्ही स्प र्श केला तर ती उत्ते जित होईल. जेव्हा शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याची इ च्छा तुमच्या जो डीदाराला वाटत नसेल, तेव्हा त्यांना कि स करताना त्यांच्या मां डीला स्प र्श करा. अशाने तुमचा जो डीदार अधिक उ त्सा हित होईल. तसेच, जर तुम्हाला तुमच्या जो डी दाराला खूप उ त्ते जित करायचे असेल तर त्यांच्या मां ड्यां वर तुम्ही चुं ब न घेऊ शकता.

असे केल्यामुळे तुमचा पा र्ट नर खूप उ त्ते जित होईल. इतर भा गा पेक्षा महिलांच्या मां ड्यां चा भा ग हा अति शय संवे दन शील असतो. हात – महिलांचे हात कसे उत्ते जक अव यव असू शकतात हे आता तुम्ही विचार करत असाल. पण जर तुम्ही तुमच्या जो डी दा राच्या हाता ला चांगला स्प र्श केला तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही त्याला उ त्ते जित करू शकता.

स्त्रि यांचे हात सर्वात महत्वाचे म्हणजे इरो जेन स झो न पैकी एक आहेत. जिथे महिलांना स्प र्श केल्या नंतर त्या खूप लवकर उ त्ते जित होतात. मान – महि लांच्या मा ने वर जर चुं बन घेतल्याने त्या खूप उत्ते जित होऊ शकतात. तुम्ही अनेक चित्रपटां मध्ये देखील पाहिले असेल की चुं ब न घेताना. अ भि नेता जेव्हा महिलेच्या मा ने वर चुं बन घेण्यास सुरुवात करतो तेव्हा ती महिला खूप उ त्ते जित होते.

त्यानंतर ते शा री रिक सं बंध पण प्रस्था पित करतात. ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवा कि महिलांच्या मा ने कडे कधीही दु र्ल क्ष करू नका. हे त्यांना खूप उ त्ते जित करू शकते. कान – महिलांचा का ना चा हा भा ग पण अति शय सं वे द न शील असतो. असे अनेकांना वाटत असते कि महिलांचे कान हे सं वे द न शील नसतात, पण ते चुकीचे विचार करतात.

महिलांचे कान हे देखील अति शय सं वे दन शील असतात. कारण जेव्हा तुम्ही एखाद्या महिलेच्या का नाला चुं ब न घेता तेव्हा ती खूप उ त्ते जित होते. तुम्ही जर महिलांच्या का नाला खेळकर जि भे चा मऊ स्प र्श जर वापरला तर तुमचा जो डी दार उ त्ते जित होईल. सं वाद हा सगळ्यात जा स्त आवश्यक आहे बेडरु मच्या आत असो किंवा बाहेर असो, हे लक्षात ठेवा,.

ही एक उत्तम शा री रिक संबं धांची गुरुकिल्ली आहे. पर मानं दाच्या त्या शि खरा वर पोहोचण्या साठी त्या स्त्री च्या मनाला मान सि क रित्या देखील उ त्ते जित करणे हे फारच आव श्यक आहे.