महिला आणि पुरुषांमध्ये कोणत्या वे ळी जा स्तीत जास्त सं भो ग करण्याची इ च्छा असते…!

लाईफ स्टाइल

पुरुषांमध्ये किंवा महि लां मध्ये शा री रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याची इ च्छा केव्हा असते..? याचे कारण जाणून घ्यायचे असेल तर याचे अगदीच सोपे उत्तर आहे. सकाळी झोपे तून जा गृ त होण्या पू र्वीच पुरु षां च्या टे स्टो स्टे रॉ नची पा त ळी वाढते. हे दिवसाच्या वेळेपेक्षा ते सुमारे 25 ते 50 टक्के जास्त आहे.

हे घडते कारण पि ट्यू टरी ग्रं थी जी पुरु ष लैं गि क हा र्मो न्सचे निय मन करते. रा त्री ते चालू होते आणि सकाळी टे स्टो स्टे रॉ नची पा त ळी वाढते. टे स्टो स्टे रॉन स्त्रि यां मध्ये देखील तयार केले जाते. हा हा र्मोन लैं गि क ड्रा इ व्ह साठी जबा ब दार आहे. परंतु स्त्रि यां मध्ये त्याचे प्रमाण कमी असते आणि रा त्रीच त्याचे प्रमाण थोडे वाढते.

इ स्ट्रो जेन आणि प्रो जे स्टे रॉन हे सं तु लि त कर ण्यासाठी इतर हा र्मो न्स देखील आहेत. पुरु षां मध्ये से क्स ची इ च्छा जा गृ त कर ण्यासाठी फक्त थोड्या प्रमा णात टे स्टो स्टे रॉ नची आव श्य कता असते. सकाळी वाढ लेले टे स्टो स्टे रॉन म्हणजे पुरु ष आठवड्यातून दो न ते तीन वे ळा स हज सं बं ध प्रस्था पित करू शकतात.

जर पुरूषांना चांगली झोप लागली, तर सकाळी त्यांची लैं गि क इ च्छा जास्त होते. से क्सो लॉ जि स्ट डॉ.अ वि म्हणतात की, जे पुरुष अ धिक गा ढ झोपतात, त्यांच्या टे स्टो स्टे रॉ नची पा त ळी तित कीच जा स्त राहते आणि ते अभ्यासात सिद्ध झाले आहे. एका सं शो धना नुसार, जे पुरुष 5 तासांपेक्षा जा स्त झोपतात त्यांचा ल ठ्ठ प णा 15% वाढतो.

जेव्हा पुरुष झोपेतून उ ठ ता त तेव्हा त्यांची से क्स ची इ च्छा स र्वा धि क असते आणि स्त्रियांसाठी स र्वा त कमी असते. पुरु ष आणि मा दी लैं गि क सं प्रे रक एकमेकांच्या विरुद्ध काळात उ च्च राहतात. त्यामुळेच दोघांचा स म न्व य अने कदा दिसून येत नाही. महिला आणि पुरु ष दिवसासाठी तयार होऊ लागतात.

त्यांच्या त णा व सं प्रे रक कॉ र्टि सो लची पा त ळी वा ढू लागते ज्यामुळे से क्स हा र्मो न्सचा प्र भा व सं पतो. सं शो धना नुसार, को र्टि सो ल पुरु ष आणि महिला दोघांची से क्स ड्रा इ व्ह कमी करते. कोणत्याही आक र्षक व्यक्तीला पाहिल्यावर लगेच में दू म ध्ये एं डो र्फि न नावाचे चांगले न्यू रोट्रां स मीटर बाहेर पडतात.

ते ट्रि गर करणारे आहेत आणि ते पुरुषांच्या गु प्तां गा पर्यंत पोहोचतात. स मा न लैं गि क सं प्रे रक वाढण्यास थोडा वेळ लागतो, जरी टे स्टो स्टे रॉ नची पा त ळी जा स्त असलेल्या लोकां मध्ये से क्सी व्यक्ती पाहून ते अधिक फ्ल र्ट करू लागतात. याच सं शो धना नुसार ज्या पुरुषां मध्ये टे स्टो स्टे रॉन जा स्त असते त्यांना म हि ला अ धि क आ क र्ष क वाटतात.

जर एखाद्या स्त्री ने जेवणाच्या वेळी एक देख णा पुरुष पा हिला तर तिला जा गृ त होण्याची शक्यता फा रच कमी आहे. मात्र हे पुरुषां सोबत घडू शकते. वि शे ष तः जर तुम्हाला ती मुल गी आधीच आवडत असेल तर याची शक्यता अ धिक असते. सं शो ध नात असेही स मो र आले आहे की महि लांचे टे स्टो स्टे रॉ न ते व्हाच वाढण्याची शक्यता असते.

जेव्हा ती तिच्या जो डी दारा सो बत सं बं ध प्र स्था पित करणार असते. संध्याकाळी, पु रु षांच्या टे स्टो स्टे रॉ नची पा त ळी कमी होऊ लागते. महि लांचे टे स्टो स्टे रॉन हळू ह ळू वा ढू लागते. अभ्यासातून असेही समोर आले आहे की व र्क आ उट आणि जि म के ल्या नं तर दोन्ही लिं गां ची का म वा स ना वाढते.

अभ्यासात असे दिसून आले आहे की व र्क आ उट के ल्या नं तर लोकांमध्ये 30% जा स्त से क्स होते आणि 26% जास्त का – मो त्ते – ज ना होते. ध का ध की चा दिवस संध्याकाळी सं पल्या नंतर, थोडे से रो मँ टिक सं गीत देखील लैं गि क हा र्मो न्सची पा त ळी वा ढवू शकते. पण हे महि लां ना ही लागू होते. याचा पुरुषां वर वि प रीत प रि णाम होऊ शकतो.