ह्या अश्या प्रकारच्या स्त्रियांसोबत शारी’रिक सं’बंध ठेवणे आहे मोठे पाप… पुरुषांनी अवश्य जाणून घ्या… अन्यथा भोगावे लागतील भया’नक परिणाम…!

लाईफ स्टाइल

आपल्या शा’स्त्रातील काही मार्गदर्शक त’त्त्वांपैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विरुद्ध लिं’गा’शी लैं’गि’क सं’बंध ठेवणे. शा’स्त्रात सांगण्यात आले आहे की, जर एखाद्या पुरुषाने या 19 महिलांसोबत शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित केला तर त्याला पुनर्ज’न्मा’त गं’भीर त्रा’साला सामोरे जावे लागेल. चला तर मग जाणून घेऊया शा’स्त्रानुसार कोणत्या महिलांसोबत शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित केल्याने त्या पुरुषाला भरपूर त्रास सहान करावा लागतो…. शा’स्त्रा’नुसार या 19 प्रकारच्या महिलांसोबत शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करणे त्रा’सदायक असेल…!

1. कुमारी स्त्री – विवाहापूर्वी पुरुषाने कुमारी मुलीशी शारी’रिक सं’बंध ठेवू नयेत. जर त्याने तसे केले तर त्याने त्याच मुलीसोबत लग्न करावे अन्यथा भया’नक परिणाम भोगावे लागू शकतात. 2. वि’धवा महिला – कोणत्याही परिस्थितीत पुरुषाने ज्या महिलेचा पती मरण पावला आहे तिच्याशी शारी’रिक सं’बंध ठेवू नयेत. पण त्याने जर त्या महिलेशी पुन’र्वि’वाह केला तर मग ते अ’त्यंत पवित्र नाते मानले जाते.

3. ब्रह्मचारिणी महिला – ब्रह्मचर्य व्रत घेतलेल्या स्त्री किंवा मुलीशी पुरुषाने शारी’रिक सं’बंध ठेवू नयेत. किंवा त्यांच्या सिद्धां’तात फेर’फार करण्याचा प्रयत्नही करू नये. जर ती मुलगी स्वतः लग्न करण्यास तयार असेल तरच हे नाते पुढे नेण्यास चालते. 4. मित्राची पत्नी – जर एखाद्या पुरुषाने आपल्या मित्राच्या पत्नीशी शारी’रिक सं’बंध ठेवले किंवा तिच्यावर जब’रद’स्ती केली तर त्याला पुढील आयुष्यात गं’भीर संक’टांना सामोरे जावे लागेल.

5. शत्रूची पत्नी – कोणताही पुरुष, मग तो कितीही मोठा आणि आदरणीय असला तरी, जर त्याने त्याच्या श’त्रूच्या पत्नीशी शारी’रिक सं’बंध ठेवले तर त्याचे वाईट परिणाम त्याला पुढील ज’न्मात भोगावे लागतात. 6. विद्या’र्थ्याची पत्नी – पुरुषाने कधीही आपल्या विद्या’र्थ्यावर किंवा शि’ष्याच्या पत्नीवर वाईट नजर ठेवू नये किंवा शारी’रिक सं’बंध ठेवू नयेत.

7 स्वतःच्या कुटुंबातील स्त्री – हिंदू ध’र्मा’त, एकाच कुटुंबात ज’न्म’लेल्या स्त्रीशी लैं’गि’क सं’बंध ठेवण्यास सक्त मनाई आहे, विशेषत: जर रक्ताचे नाते असेल. 8. वे’श्या पासून – पैशासाठी वेश्या बनवल्या गेलेल्या स्त्रियांशी लैं’गि’क सं’बंध ठेवण्यास शा’स्त्रात निषि’द्ध आहे. काही स्त्री स्वतःला वेश्या म्हणून विकत असतात. त्यांचे संरक्षण आणि आदर केला पाहिजे आणि उपभो’ग घेऊ नये.

9. जाणीव नसलेली स्त्री – जाणीव नसलेल्या स्त्री’शी सं’भो’ग करणारा पुरुष हा सर्वात मोठे पा’प करत असतो. पुढच्या ज’न्मा’त भयं’कर शि’क्षा टाळायची असेल, आणि जर स्त्री सज्ञा’न नसेल तर तिचा गै’र फायदा कधीच घेऊ नका. 10. वृद्ध स्त्री – कोणत्याही पुरुषाने आपल्यापेक्षा मोठ्या स्त्रीला लैं’गि’क सं’बंध ठेवण्यास भाग पाडू नये.

11. गुरूची पत्नी – कोणत्याही पुरुषाने आपल्या गुरूशी किंवा मोठ्या वडिलधाऱ्या माणसांच्या पत्नीशी शारी’रिक सं’बंध ठेवू नयेत, कारण हे देवाच्या दृष्टीने गं’भीर पाप मानले जाते. यासोबतच जर एखाद्या स्त्रीने पुरुषाला आपला गुरू (शिक्षक, अध्यात्मिक इ.) मानले तर तिने त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारचे शारी’रिक सं’बंध ठेवू नयेत.

12. तुमची स्वतःची सासू – कोणत्याही परिस्थितीत पुरुषाने आपल्या सासूवर वाईट नजर ठेवू नये किंवा शारी’रिक सं’बंध ठेवू नये, कारण सासू देखील आईच्या बरोबरीची असते. आणि या पा’पाची क्षमा नाही. 13. काकू मावशी – शा’स्त्रा’त मावशीसोबत शारी’रिक सं’बंध ठेवणे हे घोर पा’प मानले गेले आहे.

14. मामाची पत्नी – शा’स्त्रा’त मामाच्या पत्नीशी अनै’तिक सं’बंध ठेवण्यास मनाई आहे कारण मामाच्या पत्नीचा दर्जा आ’ईच्या बरोबरीचा आहे. 15. काकाची पत्नी – जर एखाद्या पुरुषाने आपल्या काकाच्या पत्नी सोबत लैं’गि’क सं’बंध ठेवले तर तो मा’फीला पात्र नाही.

16. चुलत बहीण – जर एखाद्या पुरुषाने आपल्या चुलत भावाकडे किंवा आपल्या सख्ख्या बहिणीकडे वाईट नजर टाकली तर त्याला शा’स्त्रा’त क्षमा मिळत नाही. 17. ग’र्भव’ती स्त्री – शा’स्त्रा’त पुरुषांना ग’र्भ’व’ती महिलेसोबत शारी’रिक सं’बंध ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. आणि हे बळजबरीने केले तर पुढील जन्मात त्याला शिक्षा भो’गा’वी लागते.

18. अनोळखी – अनोळखी स्त्रीसोबत कोणत्याही प्रकारचे शारी’रिक सं’बंध ठेवण्यास शा’स्त्रा मध्ये निषि’द्ध आहे. 19. गु’न्हे’गार – कोणत्याही प्रकारच्या गु’न्ह्या’त सामील असलेल्या स्त्रीशी लैं’गि’क सं’बंध ठेवण्यास शा’स्त्रा’त निषि’द्ध आहे.