हे सर्व अव यव माणसाच्या मृ त्यू नंतर ही जि वंत राहतात, दाढी वाढत राहते, में दू सक्रिय राहतो….!

लाईफ स्टाइल

मानवी शरी र हे एखाद्या रहस्या पेक्षा काही कमी नाही आणि अशा स्थितीत माणसाचा मृ त्यू झाला तर त्यातही अनेक रह स्ये दडलेली असतात. आणि फार कमी लोकांना हे माहिती असेल की, एखाद्या व्यक्तीच्या मृ त्यू नंतरही त्याचे अनेक अव यव काम करत असतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की काही मानवी अव यव मृ त्यू नंतर ही बराच काळ काम करत असतात.

काही हळूहळू काम करणे बंद देखील करतात आणि काही मात्र 24 तासांपेक्षा जास्त काळ जगतात. यामुळेच मृ त्यू नंतर शरी राचे अनेक अव यव दान करून गर जूंच्या शरीरात प्रत्यारोपण करता येते. असे मानले जाते की मृ त्यू पूर्वी अव यव एक एक करून काम करणे बंद करतात. सर्व प्रथम श्वा सो च्छ वा सा च्या प्रक्रियेवर परिणाम होतो. ते थांबताच हृदयाची धड धड थांबते.

पुढील 5 मिनिटांत शरी रातील ऑ क्सि जनचा पुरवठा थांबतो आणि पेशी म रा यला लागतात. या स्थितीला ‘पॉइंट ऑफ नो रिटर्न’ म्हणतात. मेडिकल सायन्स या ‘पॉइंट ऑफ नो रि टर्न’ला गूढ मानते. या अव स्थे त आल्यानंतर शरी राचे तापमान दर तासाला १.५ अंशांनी कमी होते.

मृ त्यू नंतर ही त्वचा २४ तासांपेक्षा जास्त काळ जि वंत राहते, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की मृ त्यू नंतर ही त्वचा २४ तासांपेक्षा जास्त काळ जि वंत राहते. शरीरातील काही पेशी या त्वचा जि वंत ठेवण्याचे काम करतात. मृ त्यू नंतर ही ती कृतीत राहते आणि स्वतःची दुरुस्ती करत राहते. विशेषतः हे काम स्टेम पेशीं द्वारे केले जाते. ही स्थिती अनेक दिवस टिकू शकते.

हे केवळ मानवी शरी रातच नाही तर प्रा ण्यां च्या शरी रातही घडते. हे सर्व अव यव सहा तास जगतात – जर तुम्ही अव यव दान केले असतील तर डॉ क्टर मृ त्यू नं तर अर्ध्या तासात मू त्र पिंड, य कृत आणि हृदय शरी रातून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. तसे, हे सर्व अव यव सहा तास जिवंत राहतात.

असे मानले जाते की ज्या शरी रात हे अव यव प्र त्या रो पण करायचे आहेत, ते सहा तासांच्या आत केले पाहिजेत. केस आणि नखे मृ त्यू नंतर दी र्घकाळ जगतात – केस आणि नखे मृ त्यू नंतर बराच काळ जि वंत राहतात. मृ त्यू नंतर ही केस आणि नखे स्वतःच वाढतात. त्यामुळे मृ त्यू नंतर काही लोकांच्या चेहऱ्यावर दा ढी वाढते.

तथापि, प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत असे होईलच असे नाही. मृ त्यू नंतर ही आपली जीन्स क्रि याशी ल राहतात – संशोधकांना असे आढळून आले की, मृ त्यू नंतर ही आपली जीन्स क्रि या शी ल राहतात. उलट डी एनए अधिक स क्रिय हो ऊन अधिक प्रथिने बनवण्यास सुरुवात होते, असेही दिसून आले आहे.

शरी रात असलेले अनुकूल जीवाणू मृ त्यू नंतर लगेच त्यांचे कार्य करत राहतात. अन्न पचविण्याचे काम ते करत राहतात. एमिनो अॅसि डमुळे शरी रातून दु र्गंधी देखील येऊ शकते. मृ त्यू नंतर, नाक आणि तोंड कापसाने झाकलेले असते. हृदयाची धड धड थांबल्यानंतरही में दू सक्रिय राहू शकतो, जेव्हा तुमचे हृदय धड ध डणे थांबते, तेव्हा मेंदू काही मिनिटे स क्रि य राहू शकतो.

त्यामुळेच कधी कधी पुन्हा जि वंत झालेले लोक त्यांच्या सोबत काय झाले किंवा त्यांना काय वाटले हे सांगण्याच्या स्थितीत असतात. म ज्जा सं स्थेला काम करणे थांब वायला थोडा वेळ लागतो, काही रिपो र्ट्स नुसार, में दूने काम करणे बंद केल्यानंतरही म ज्जा संस्थेला आपले काम थांबवायला थोडा वेळ लागतो.

त्यामुळे, अनेक वेळा स्ना यू वळवळू लागतात किंवा हलतात. येल यु नि व्ह र्सि टीच्या एका संशो धनात असे दिसून आले आहे की मृ त्यू नंतर, स्ना यू जि वंत व्यक्तीवर त्याच प्रकारे कार्य करतात. जेव्हा र क्त प्रवाह थांबतो आणि श्व सन प्रणाली थांबते तेव्हा स्ना यू आकुंचन पावतात.