स्वतःच्या जोडीदारा सोबत सं भोग कसा सुरू करायचा… जो’डप्यांसाठी खूप फा यदेशीर माहिती… जो’डप्यांनी एकदा बघाचं…

लाईफ स्टाइल

महिला उघडपणे सं बंध प्रस्थापित करण्यासाठी इच्छा व्यक्त करण्यास कचरतात. महिलांना अपेक्षा असते की त्यांचा पार्टनर त्यांच्या भावना समजून घेऊन पुढे जाईल. तथापि, आपल्या लैं -गि क भावना अशा प्रकारे व्यक्त करणार्‍या महिलांचीही काही कमी नाही ज्यांच्यामुळे की त्यांचा पा र्टनर लगेच मूडमध्ये येतो.

सं बंध सुधारण्यासाठी सं बंध प्रस्थापित करण्यासाठी चांगली सुरुवात महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर तुम्हा दोघांना शा रीरिक सं-बंध प्रस्थापित करणे आवडत असेल आणि ते अधिक चांगले बनवायचे असेल, तर तुम्ही ते सुरू करण्यासाठी फक्त एका जोडीदारावर अवलंबून राहू नका. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी समान पुढाकार घ्यायला हवा.

आपल्या जोडीदाराला काय हवे आहे हे माहित नसल्यामुळे अनेक स्त्रिया सं-बंध प्रस्थापित करण्यासाठी सुरूवात करण्यास घाबरतात, त्यांना अपेक्षा असते की जर त्यांच्या जोडीदाराला सं- बंध प्रस्थापित करायचा असेल तर तो स्वतः पुढे जाईल. सं -भोग सुरू करण्याच्या त्याच्या खास पद्धतींबद्दल सांगितले आहे, ज्यामुळे तुमच्या पार्टनरचा मू ड क्षणार्धात सेट होईल.

संयम बाळगा – जोडीदारावर थेट का मक्री डेसाठी दबाव टाकू नका. सुरुवातील एकमेकांना समजून घ्या, प्रेमाने बोला. जोडीदारालाही का मक्री डेसाठी तयार करा. तो तयार असेल, तरच का मक्री डा करा. बळजब रीने का मक्री डाकरू नका याचा न कारात्मक प्रभाव पडेल.

मांड्याना स्पर्श:- मांड्याना इतरवेळी जरासा जरी हात लागला तरी गुदगुल्या होतात. पण का मक्री डेच्यावेळी मां ड्यावर पुरुषांचा जरा जरी हात लागला तर फार बरे वाटते. का मक्री डा करताना तुम्ही महिलेच्या मां ड्यावर हळुवार हात फिरवून पाहा. तुमच्या त्या मॅ जिकल स्प र्शाने का मक्री डेमध्ये महिलेला अधिक आनंद मिळतो.

डोक्याची मालिश:- साधारणपणे डोक्याची मालिश करायला प्रत्येकालाच आवडते. परंतु जेव्हा पा र्टनरला उ त्तेजित करण्याची गोष्ट येते तेव्हा डोक्याची मसाज खूप फा यदेमंद आहे. यामागील कारण असे आहे की डोक्याच्या स्कॅ ल्प मध्ये शरीरातील अनेक न सा एकत्रित होतात. म्हणूनच हा भाग संवेदनशील असतो.

जेव्हा केसांमध्ये आपले हात फिरवतात तेव्हा शरीरात ऑ क्सिटो सिन नावाचा एक हा र्मोन स्त्राव होऊ लागतो. जो यौ न उ त्तेजना वाढवण्यात सहाय्यक असतो. यासाठी सं -भोगाआधी आपल्या हाताच्या बोटांना पार्टनरच्या केसांमध्ये का मुकपणे फिरवावे. असे केल्याने त्याला तुमच्याविषयी अधिक प्रेम आणि लगाव वाटायला लागेल ज्यामुळे उ-त्तेजनेत वाढ होईल.

ना-ईटगा-उन घाला:- नेहमीचे नॉर्मल कपडे घालण्याऐवजी जर का -मुक नाईट गाऊन घातलात तर तुमचा पार्टनर तुमच्या भावना नक्कीच समजून घेईल. तुम्हाला सं -भोग करायचा आहे हे तुमच्या पार्टनरला समजण्यासाठीची हि एक सोपी आणि खास टीप आहे.

खां द्यांना स्पर्श करा:- श रीरातील दुसरे सुपर से न्सि टिव्ह अवयव खांदे आहेत. खांदा आणि मान यांच्या मधोमध असलेला भाग बारीक आणि का-मोत्ते-जक असते. या ठिकाणी हळुवार स्पर्श केल्याने संपूर्ण श रीरात करंट वाहू लागतो. याशिवाय तुम्ही स्त्रीच्या जबड्याच्या खालील भागालाही स्पर्श करू शकता.

अंथरुणावर ओढा :- जेव्हा तुम्हाला सं बंध प्रस्थापित करायचा असतो तेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडे जा आणि त्याला बेडवर ओढा. तुमचा जोडीदार यावर खूप चांगली प्रतिक्रिया देईल आणि मग तुम्ही तुमच्या सर्व गरजा अंथरुणावर पूर्ण करतो. नकली ऑ -र्गे मज्म टाळा – जर का मक्री डेमध्ये तुम्ही ऑ-र्गे-ज्म होत नसाल, तर फक्त जोडीदाराला खूश करण्यासाठी दिखावा करू नका. कारण नकली ऑ -र्गे ज्म जास्त काळ टिकत नाही आणि भविष्यात तुमच्या नात्यात कटुता येऊ शकते.

जोडीदाराला काय पहायचे आहे:- का मक्री डा करताना कपडे काढणे आणि नंतर लगेच अं-धारात परत घालणे…त्यात जास्त मजा नाही. जोडीदाराची उ-त्कंठा वाढवायची असेल, तर घरात कोणी नसताना आणि कोणी येण्याची शक्यता नसताना, न सांगता जोडीदारासमोर अचानक न- ग्न व्हा. जर तुम्हाला न- ग्न होण्यास संकोच वाटत असेल तर तुम्ही तुमच्या जोडीदारासमोर का-मुक अं तर्व स्त्र घालूनही जाऊ शकता. मग बघा जोडीदाराची उत्साह आणि का मवा सना दोन्ही कशी वाढेल.

सौंदर्याची प्रशंसा करा:- पुरुषांनी तिच्या सौंदर्याची प्रशंसा करणे प्रत्येक स्त्रीला आवडते. जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचे कौतुक करता तेव्हा त्यांना बरे वाटेल. त्यांची स्तुती करून त्यांना बरे वाटावे लागेल. तुम्ही तिच्या स्त- नाची, मां-ड्याची, डोळ्यांची प्रशंसा करू शकता, तिच्या के-सांची प्रशंसा करू शकता, तिच्या ओ-ठांची किंवा तिच्या मा -दक श रीराची प्रशंसा करू शकता. जेव्हा तुम्ही हे करता तेव्हा तुमच्या पार्टनरला ते खूप आवडते.

का मुक नजरेने त्यांच्याकडे पहा:- जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराला स्पर्श न करता चालू करायचे असेल तर तुम्हाला तिच्याकडे वा सना युक्त नजरेने पाहावे लागेल. जेव्हा तुम्ही तिच्याकडे असे पाहाल तेव्हा ती उ त्तेजित होईल. तुमचा मूड काय आहे ते तुमचे डोळे पाहून समजतील. ज्यानंतर तुम्ही स्वतः पहाल की तुमचा पार्टनर स्वतःहून तुमच्याकडे येत आहे. तुमचा पार्टनरही तुमच्याकडे वा सनायुक्त नजरेने पाहील आणि मग हे वातावरण का मक्री डेकडे नेईल.