स्त्रीला आनंदी करण्यासाठी पहिला रा’ऊंड किती काळ टिकला पाहिजे…?

लाईफ स्टाइल

मित्रांनो सं’भो’ग करण्यासाठी किती वेळ लागेल याला काही म’र्या’दा नाही, जेव्हा कोणी पहिल्यांदा सं’भो’ग करतो तेव्हा त्याचा सं’भो’ग किंवा सं’भो’गाचा कालावधी लांब असू शकतो ही वेगळी गोष्ट आहे. सं’भो’गाची प्रक्रिया किती काळ चालेल हे कोणीही सांगू शकत नाही, ही प्रक्रिया अशी आहे की ती व्यक्तीच्या हृदयावर आणि मनावर अवलंबून असते. सं’भो’ग करणे हे तुम्ही किती काळ कळस गाठू शकता यावर तसेच तुमचा जोडीदार किती काळ सं’भो’ग समा’धानी आहे यावर अवलंबून असते आणि या काळात वापरल्या जाणार्‍या क्रिया तुम्ही किती वेळ सं’भो’ग करू शकता यावर अवलंबून असतात.

मित्रांनो, हे खरे आहे की प्रत्येक व्यक्तीला जास्तीत जास्त वेळ सं’बंध प्रस्था’पित करण्याची इ’च्छा असते. त्याच्यामध्ये अशी इच्छा असते की त्याने आपल्या पत्नीला किंवा मैत्रिणीला सं’भो’गाचा पूर्ण आनंद द्यावा आणि जोपर्यंत पूर्ण आनंद मिळत नाही तोपर्यंत सं’भो’गाचे अ’स्तित्व दिसून येत नाही कारण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही कमी वेळात सं’भो’ग करण्याची क्ष’मता वेगळी असते. मित्रांनो, सं’भो’गाची पहिली फेरी असो किंवा दुसरी फेरी, त्यात लागणारा वेळ हा त्या व्यक्तीच्या क्ष’मतेनुसार ठरतो, ही वेगळी गोष्ट आहे की तुम्ही दिवसातून दोन-तीन वेळा सं’भो’ग केलात तर प्रथमच जास्त वेळ लागतो पण पहिली फेरी किती वेळ ते ठरवता येत नाही पण दुसऱ्या फेरीला पहिल्या फेरीपेक्षा कमी वेळ लागतो.

जेव्हा एखादी व्यक्ती पहिल्यांदा सं’भो’ग करते तेव्हा त्याच्यामध्ये क्ष’मता अधिक असते परंतु दुसऱ्या वेळी क्ष’मता कमी होते आणि हळूहळू जेव्हा ती व्यक्ती दररोज सं’भो’ग करते तेव्हा सं’भो’गाची वेळ कमी होते परंतु कधीकधी काही व्यक्तींमध्ये क्षमता अवलंबून असते. ज्या वेळी वेळ बदलते. लग्नानंतर जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रथमच रात्र सा’जरी करते तेव्हा पती-पत्नी दोघांनाही जा’स्तीत जा’स्त वेळ सं’भो’ग करण्याची इ’च्छा असते आणि शक्यतो प्रत्येक वेळी पहिल्या रा’त्रीच्या सं’भो’गात काही लोकांकडून स्ख’ल’न होईपर्यंत जास्त वेळ लागतो. एक तास, परंतु काही लोक 10 ते 15 मिनिटांत स्ख’ल’न करतात, जर अशा प्रकारे पाहिल्यास, सं’भो’गाची वेळ साधारणपणे जास्तीत जास्त 15 मिनिटे होते.

ही वेगळी बाब आहे की जर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारच्या उत्ते जनाची कमतरता असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची लैं’गि’क सम’स्या असेल तर ती व्यक्ती सं’भो’गात कमी वेळ घेते, ज्यामुळे दोघेही समा’धानी नसतात आणि कधीकधी सं’भो’गाचा वेळ कमी होतो. यामुळे पती-पत्नीमध्ये दुरावा निर्माण होतो, नाते तुटण्याचीही परिस्थि’ती येते. एकीकडे असे देखील घडते की काही लोक सं’भो’गा दरम्यान सं’भो’गाशी संबं’धित काही क्रिया कलाप करत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना पूर्ण आनंद मिळत नाही, मुख्यतः सं’भो’ग करताना फोर प्ले करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये अनेक प्रकारचे क्रियाकलाप आहेत. जसे गु’प्तां’ग. प्रेमळपणा, चुं’बन घेणे, सं’भो’ग करताना वेगवेगळ्या पो’झि’शन घेणे इ. इ.

जेव्हा मित्र पती-पत्नी म्हणून व्यक्ती बनतात आणि पत्नी पहिल्यांदाच नवऱ्याच्या घरी येते, तेव्हा पती-पत्नी एकमेकां सोबत सुहा’गरा’तचा विधी करतात, जो एक अत्यावश्यक क्रिया म्हणून घेतला जातो आणि जेव्हा पत्नी नवऱ्याच्या घरी येते. जर ती व्यक्ती हनी’मूनच्या रूपात उपस्थित असेल तर प’त्नीची देखील इ’च्छा असते की तिच्या पतीने तिच्याशी जा’स्तीत जास्त वेळ सं’भो’ग करावा. दुसरीकडे नवऱ्याचीही इ’’च्छा असते की ह’नि’मू’न सा’जरा करताना पहिली फेरी जास्त काळ टिकली पाहिजे कारण असे सर्वांसोबत होते आणि प्रत्येकजण हनि’मून साजरा करतो आणि या दिवशी ती व्यक्ती किमान 2 ते 3 वेळा लैं’गि’क सं’भो’गाची प्रक्रिया अवलं’बते.

जर आपण पाहिलं तर, पहिल्या फेरीत खूप वेळ लागतो, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीत व्यक्तीची क्ष’मता कमी होते. ही क्ष’मता माणसाला काही क्षणांसाठी कम’कुवत करत असली, तरी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच जो’माने आपण सं’भो’गाची क्रिया पूर्ण उत्साहाने करतो, अशा प्रकारे आपण पाहतो की, प्रत्येक दिवशी एखादी व्यक्ती एकदा किंवा सं’भो’ग करू शकते. दोनदा परंतु लैं’गि’क दुर्ब’लता नसल्यास वेळ निश्चित करणे अशक्य आहे.

इतर दिवशी पहिली फेरी किती लांब असावी ? प्रत्येक नवीन जो’डपे अनेक वर्षांपासून दिवसातून एकदा सं’बंध प्रस्था’पित करतात आणि जवळजवळ प्रत्येक दिवशी सं’भो’गाची वेळ वेगळी असते, ही वेगळी बाब आहे. लोक महिन्यातून एकदा किंवा आठवड्यातून एकदा किंवा दर’रोज सं’बंध प्रस्था’पित करतात. यामुळे वेळ वाढेल की कमी होईल हे स्पष्ट नाही. लैं’गि’क सं’भो’ग ही एक नैस’र्गिक प्रक्रिया आहे.ज्या व्यक्तीला रात्री झोप येते तेव्हाच थकवा जाणवतो, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही तोच वेगवान पुरवठा होतो आणि दुसऱ्या दिवसासाठी तयार होतो.

सं’भो’गाची सरासरी वेळ किती आहे ? सोसायटी फॉर इंटर’को’र्स थेरपी अँ’ड रिसर्चच्या सर्वेक्षणानुसार, असे सांगण्यात आले आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या अंत’र्ग’त सं’भो’गाची वेळ 3 ते 7 मिनिटांपर्यंत असते, जवळजवळ 2 मिनिटे कमी वेळ आणि जास्ती’त जा’स्त वेळ 10 ते 30 मिनिटे असते. पुढे असे सांगितले जाते की जर हे सं’भो’ग 7 ते 10 मिनिटे केले तर एक निरो’गी सं’भो’ग होतो. यात फोर’प्ले, गुदद्वारा संबं’धीचा सं’भो’ग, तोंडी सं’भो’ग किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा सं’भो’ग समाविष्ट नाही.

लैं’गि’क सं’भो’ग म्हणजे पुरुषाचे लिं’ग एखाद्या स्त्रीच्या यो’नी मध्ये प्रवेश करण्याची वेळ आणि हे होईपर्यंत लागणाऱ्या वेळेला सं’भो’ग म्हणतात, त्यामुळे फोर’प्ले किंवा इतर कोणत्याही कृतीचा त्यात समावेश केला जाऊ शकत नाही कारण फोरप्ले सार’ख्या क्रियाकला पांमुळे सं’भो’गाची प्रेरणा मिळते. या आधारावर जा’स्ती’त जा’स्त वेळ दोन ते 10 मिनिटांपर्यंत असतो.

दुसरीकडे, द कॉ’न्व्ह’र्से’शनचे संशोधन असे सूचित करते की इं’टर-को’र्सची सरासरी वेळ 33 सेकंद ते 44 सेकंद आहे, त्यामुळे संशोधक वेळ ठरवू शकले नाहीत, परंतु प्रत्येकासाठी भिन्न सरासरी वेळ आहे, या आधारावर या सर्वेक्षणांमध्ये असे म्हटले आहे की सुमारे 5 ते 6 मिनिटे सं’भो’गाची वेळ मानली जाते. म्हणूनच समागमाची वेळ इंट्रा’वा’जा’इ’नल इ’जे’क्यु’ले’टरी लेटन्सी वेळेच्या आधारे ठरवली जाते आणि लिं’ग यो’नी मध्ये प्रवेश केल्यानंतर स्ख’ल’न होईपर्यंत लागणारा वेळ म्हणजे सं’भो’गाची वेळ असे म्हटले जाते.

अनेक संशोधने असेही मानतात की सं’भो’गाची वेळ, फोर’प्ले, स्प’र्श, तों’डी किंवा गुद’द्वा’रा सं’बंधी’चा सं’भो’ग समाविष्ट केला जातो, तरीही सं’भो’गाची वेळ केवळ काही मिनिटांसाठी असते, ज्यामध्ये मुख्यत्वे समा’धानाची असते, म्हणजेच जेव्हा तुम्हाला समाधान मिळते. सं’भो’गाचा कालावधी कशावर अवलंबून असतो ? मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहित आहे की आपण तारुण्यात काय करू शकतो, वृद्धापकाळात आपण करू शकत नाही, त्यामुळे सं’भो’ग करताना पहिली फेरी किती वेळ असावी, हे देखील तुमच्या वयावर अवलंबून आहे. चला काही कारणांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करूया ज्याद्वारे सं’भो’गाचा कालावधी नि श्चित केला जाऊ शकतो आणि नि ष्कर्ष काढला जाऊ शकतो.

1. वय – मित्रांनो, ज सजसे वय वाढते तसतसे शरी राचे स्ना’यू शिथिल होऊ लागतात, त्यामुळे सं’भो’ग करताना उत्साह कमी होतो आणि जेव्हा आपण सं’भो’ग करतो तेव्हा उत्ते’जना’च्या कमतरतेपेक्षा जास्त वेळ लागतो. वाढत्या वयामुळे संप्रेर’कां मध्येही बदल होतात, लिंगात तणावाची कमतरता असते आणि स्त्रियांमध्ये यो’नी मा’र्गा’त कोर’डेपणा आल्याने सं’भो’ग कमी होऊ लागतो, अशा प्रकारे पाहिले तर वाढत्या वयामुळे सं’भो’गाची वेळ कमी होते.

2. जननेंद्रिय – मित्रांनो, हे खरे आहे की सं’भो’गाची वेळ मर्यादा वाढवण्यात किंवा कमी करण्यात आपले गु’प्तां’ग महत्त्वाची भूमिका बजावतात. संशोधकांनी दावा केला आहे की आपल्या जन नेंद्रि या मध्ये कोणत्याही प्रकारची किरकोळ सम स्या असल्यास त्याचा परि णाम सं’भो’गावर होतो.

3. शारी रिक व्या धी – मित्रांनो, सं’भो’गाची वेळ कमी करणे किंवा वाढवणे, आपल्या शरी रात अनेक प्रकारचे रो ग महत्त्वाचे असतात, जर एखाद्या व्यक्तीला मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची सम स्या असेल तर त्याला सं’भो’ग करताना सम स्या येतात आणि तो जास्त वेळ सं’भो’ग करू शकत नाही. त्यामुळे काही जण शारी रिक सं बंध बनवण्यापासून दूर होतात.