स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये लैं गि क क्रिया जास्त असते का ? कि स्त्रियांमध्येच लैं गि क क्रिया जास्त असते ?? हे बघा मग सर्व गोष्टींचा उलघ’डा होईल……!

लाईफ स्टाइल

से क्स म्हणजे ही मानवी जी वनाची ग रज आहे. से क्स हा मानवी जी वनाचा अवि भा ज्य घ टक झाला आहे, ज्याकडे आपण दुर्ल क्ष करु शकत नाही. स्त्री असो किंवा पुरुष त्यांच्यात हे लैं गि क आक र्षण असतेच. विवा हित असो किंवा अविवा हित असो से क्स चे आक र्षण हे प्रत्येक जी वात असते. काही आश्च र्य का रक आ रो ग्यदायी फा यदे से क्स मुळे मिळत असतात.

केवळ समा धान आणि आनंद च से क्स मुळे मिळत नसून तर सं बंध ठेवणे आ रोग्या साठी सुद्धा फा यदेशीर आहे. एका सं शो धनात असे म्हटले आहे की, से क्स दररोज केल्याने शरी राला बरेच फा यदे होतात. दररोज सं भो ग केल्याने बरेच रो ग बरे होतात, तणा वाची पातळी पण कमी होऊन कॅल रीज ब र्न होत असतात. लैं गि क ता म्हणजे केवळ शारी रिक जव ळीक नाही.

लैं गि क ता म्हणजे केवळ शारी रिक जव ळीक नसून तर दोन जोडी दारां मधील भाव निक सं बं ध मज बूत करणे हा पण आहे, से क्स हा त्यासाठीच मदत करतो. कोणतेही ना ते सं बंध असो ते व्यवस्थित टिकण्यासाठी से क्स करणे हे महत्वाचे आहे. परंतु याच्यावर आपल्या देशात फारसे बोलले जात नाही. आपला देश इतर बाबतीत किती प्रगत शील असून से क्स च्या बाबतीत मात्र कोणीही काहीही भाष्य करत नाही.

स्त्री सुद्धा से क्स, से क्शु अ लि टी आणि लैं गि क इ च्छा बाबतीत उघडपणे बोलत नाही. से क्स करण्याची इ च्छा पुरुषां मध्ये जास्त असते की स्त्रियांमध्ये आज आपण पाहणार अहोत ? चला जाणून घेऊया…..! सं भो ग हे स्त्रीचे सा धन आहे, कधी प्रेमा साठी तर कधी मा तृ त्वा साठी असते. पुरुषाच्या एक चतु र्थां श सुद्धा स्त्रीची का मे च्छा नसते असे म्हंटले जाते.

स्त्रिया सं बंधी दोन प्रकारच्या भा वना फार प्राचीन काळापासून असतात. पहिली म्हणजे पुरुषां पेक्षा स्त्रिया या उ च्च असून त्यांच्यात काहीतरी अद्भु’त श’क्ती असते’ आणि दुसरी म्हणजे ‘स्त्री म्हणजे मू र्ति मं त का म वा स ना’ होय. कौ म र्याला महत्व आणि शारी रिक सुखे नि त्कृ ष्ट आहेत लोक असे तों डाने बोलतात पण अशा प्रकारची ता पसी वृत्ती केवळ पुरुषां मध्ये पाहायला मिळते.

प्रजो त्पाद नाचे महत्वाचे कार्य हे पवित्र समजून ते घडवून आणणाऱ्या इं द्रि यांची पूजा करण्याची जो पर्यंत प्रवृ त्ती होती, तोपर्यंत त्या दोन भावनांत कधीच विसं गती नव्हती. परंतु कालांतराने वै राग्य वृत्तीचा प्रसार होऊन काम वा सना निं द्य समजण्यात आली. मग या दोन भा व नांत ती व्र विरो ध दिसू लागला. स्त्रियांना उच्च सम जण्यास कमी पणा वाटत यावरून कळत असते.

स्त्रियां मध्ये पुरुषांच्या तुल नेत वय क्तिक फ रक हा जास्त असतो, त्यामुळे पुरुषां पेक्षा का म वा सना ही स्त्री मध्ये जास्त आहे असे म्हणता येणार नाही. इ च्छा ही मं द किंवा अ त्यंत प्रब ल असू शकते. का म वा सने च्या बाबती पाहायला गेले तर स्त्री पुरुषांत जे भे द दिसतात ते पुढीलप्रमाणे –

१) स्त्रीची का म वा सना अपोआप जा ग रूक होत नाही, तर ती कोणीतरी जा ग रूक करावी लागते. २) समा ग माची सवय झाल्यावर पण का म वा स ना ही अधिक ती व्र होत असते. ३) काही बाबतीत अ ति रेक स हन करण्याची श क्ती पुरुषां पेक्षा स्त्रियांच्यात तुल नेने जास्त असते.

४) स्त्रियांच्या शरी रातील अनेक भा ग संवे द नशी ल असतात. ५) ऋतुकाळाचे म्हणजेच (मा सि क पा ळी) मानाने स्त्रीची का मे च्छा बरीच कमी जास्त होत असते, तसा पुरुषांमध्ये बदल दिसत नाही. ८) स्त्रियांची का म वा सना ही साव काश होत असते आणि त्यांचे समा धान अधिक वेळ टिकुन ठेवते. ७) उ द्दी पना च्या या एका विशिष्ट पायरीनंतर शेवटपर्यंत पोचण्याची पुरुषांना जशी ग रज भासत असते, तितकी स्त्रियांना भा सत नाही.

स्त्रियांना बा ह्य रते नेही समा’धान मिळते यावरून समजते. पण त्यांच्यात म नोग्र ह जास्त असतो असे समजण्याचे कारण नाही. स्त्रियांची का मे च्छा ही पुरुषांच्या तुलनेत कमी-जास्त आहे हे व रील माहिती वरून लक्षात येते. असे म्हणण्यापेक्षा ती वेगळी असते.धन्यवाद..!