लैं गिक सं बंधातून सर्वात जास्त आनंद कोणाला मिळतो?… स्त्री की पुरुष…? जाणून घ्या त्यामागची खरी कहाणी…!

लाईफ स्टाइल

मित्रांनो, प्राचीन काळापासून हा वा’दाचा मुद्दा आहे की जेव्हा स्त्री आणि पुरुष एकमेकांशी सं- भो ग करतात तेव्हा सर्वात जास्त आनंद कोणाला मिळतो? परंतु आजही विज्ञान 100% सांगू शकत नाही की पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यात लैं- गि क सं बंधांचा आनंद कोणाला जास्त होतो. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की हे महाभारतामधे हजारो वर्षांपूर्वी लिहिले गेले होते, ज्यामध्ये स्त्री-पुरुष नाते सं बंधातून सर्वात जास्त आनंद कोणाला मिळतो हे सांगण्यात आले आहे.

आज आम्ही तुम्हाला महाभारतात वर्णन केलेल्या या कथेबद्दल सांगणार आहोत. महाभारताच्या कथेनुसार, एकदा पांडवपुत्र युधिष्ठिर भीष्मांजवळ आला आणि त्यांना नमस्कार केला. मग त्यांनी त्याला आशीर्वाद देऊन विचारले, तुला कशाची काळजी आहे? तेव्हा युधिष्ठिर म्हणाला, बाबा, मला समजावून सांगाल का?

बर्याच काळापासून मला या प्रश्नाचे उत्तर सापडले नाही की लैं- गि क सं- बंधात कोणाला जास्त आनंद मिळतो, पुरुष आणि स्त्रियांना? तेव्हा आजोबा भीष्मांनी युधिष्ठिराला सांगितले, त्याने त्याला येऊन बसण्यास सांगितले. त्यावेळी त्यांच्याशी सं बंधित एक किस्सा सांगितला गेला. तेव्हा भीष्म म्हणाले, अनेक वर्षांपूर्वी एक राजा होता, जो न्यायासाठी प्रसिद्ध होता.

पण दुर्दैवाने त्यांना मूलबाळ झाले नाही. एकदा राजाने पुत्राच्या इच्छेनुसार एक यज्ञ केला, ज्याचे नाव अ ग्नि अनुस्थान ठेवले गेले. त्यामुळे या यज्ञात केवळ अ ग्नीच्या देवतेलाच मान देण्यात आला. हे पाहून देवराज इंद्र सं’तापला आणि त्या राजावर रा’ग काढण्याची संधी शोधू लागला. पण राजाच्या यज्ञात कोणतीही चूक झाली नाही, त्यानंतर देव राजा इंद्राचा रा’ग वाढला.

काही दिवसांनी राजा शिकारीसाठी निघाला तेव्हा देव राजा इंद्राला वाटले की अपमानाचा बदला घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. नंतर, एके दिवशी राजा वनात गेला असता, भगवान इंद्राने त्याच्यावर एक वेगळीच जादू केली, त्यामुळे राजाचे भान हरवले आणि राजा इकडे तिकडे भटकला. त्यामुळे सुध-बुद्ध गमावल्यामुळे राजाला दिशा समजू शकली नाही आणि आपल्या सै निकांना ही ते पाहू शकले नाहीत.

अशा प्रकारे काही वेळाने राजा आपल्या सै’निकापासून दूर गेला. राजाला धक्का बसला, तो सैरभैर पळू लागला. तेव्हा त्याला एक छोटी नदी दिसली आणि ती नदी खूप सुंदर दिसत होती. नदी पाहून राजा त्या दिशेने गेला आणि प्रथम त्याने आपल्या घोड्याला पाणी दिले आणि स्वतः नदीच्या पाण्यात पाणी पिण्यासाठी प्रवेश केला, परंतु राजा पाण्यात प्रवेश करताच त्याच्या श’रीरात हळूहळू बदल झाला आणि दुसऱ्याच क्षणी तो एका स्त्री सारखा दिसू लागला.

त्यानंतर राजाला स्वतःचीच ला’ज वा’टली आणि तो मोठ्याने र’डू लागला. त्याच्या कोणत्या कृतीमुळे हे सर्व घडले हे समजत नाही. तेव्हा राजा दुःखी मनाने देवाला म्हणाला, हे परमेश्वरा, तू हे काय केलेस? या फॉर्ममध्ये मी माझ्या राज्यात परत कसे जाऊ शकतो? हे भगवान, काही दिवसांपूर्वीच मला अ ग्नी य ज्ञातून शंभर पुत्र मिळाले. मी त्यांना काय सांगू आणि त्याशिवाय माझी राणी समोरच्या वाड्यात माझी वाट पाहत असेल.

तसेच माझ्या प्रजेचे काय होणार? त्यानंतर बराच काळ असाच विलाप केल्यावर तो राजाच्या राज्यात परतला. दुसरीकडे जेव्हा राजाने स्त्रीच्या रूपात आपल्या राज्यात प्रवेश केला तेव्हा तिला पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. पण तो राजवाड्यात गेला आणि त्याने सर्व सभासदांची बैठक बोलावली आणि राजा आपल्या मुलांना व नोकरांना म्हणाला, मी आता घर चालवण्यास योग्य नाही.

त्यामुळे तुम्ही सर्वांनी मिळून हे राज्य चालवावे आणि माझ्या गैर हजेरी लोकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, हे ध्यानात ठेवा. असे म्हणत राजा आपल्या राणीला भेटला आणि जंगलाकडे निघाला. नंतर राजा एका तपस्वीच्या आश्रमात राहू लागला. तेथे काही वर्षांनंतर तिने एका तपस्वीची पत्नी म्हणून अनेक मुलांना जन्म दिला आणि जेव्हा ते मोठे झाले तेव्हा तिने त्यांना राजा बनवले आणि त्यांच्या राज्यात नेले.

आणि राजा आपल्या ना’रीस्वरूपात असलेल्या पुत्रांना म्हणाला, जोपर्यंत मी पुरुषरूपात आहे, तोपर्यंत तुम्ही सर्व माझी मुले होतात व माझी मुले आहात, त्याचप्रमाणे माझ्या स्त्रीरूपातही मला हे सर्व पुत्र आहेत, जे तुमचेच भाऊ आहेत. त्यानंतर राजाचे सर्व पुत्र एकत्र राहू लागले. एवढ्या अ’पमानानंतरही राजा आपल्या मुलांसमवेत आनंदाने जगत असल्याचे पाहून भगवान इंद्राचा क्रो’ध वाढला आणि त्याच्या मनात सू’डाची भावना जागृत झाली.

तेव्हा इंद्र ब्राह्मणाचा वेष घेऊन राजवाड्यात पोहोचला. देवराज इंद्राने भावांमध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांचे कान भरण्यास सुरुवात केली. काही दिवसांनी इंद्राची ही योजना सफल झाली आणि सर्व पुत्र राजा होण्यासाठी आपापसात भांडू लागले आणि हे पाहून सर्वांनी एकमेकांचा व’ध केला. हे ऐकून राजा आपल्या मुलाच्या वियोगाने मोठ्याने रडू लागला. जेव्हा स्त्री राजा र’डू लागला तेव्हा भगवान इंद्र तिला भेटले आणि विचारले तू का र’डत आहेस?

तेव्हा राजा इंद्राच्या रूपाने र’डला आणि सर्व घटना ब्राह्मणांना सांगितली. शेवटी इंद्र आपल्या खऱ्या रूपात प्रकट झाला आणि त्याने राजाला आपली चूक सांगितली. इंद्र म्हणाला, हे राजा ! अ ग्नी देवतेची पूजा करून तू एकदाच माझा अ’पमा’न केलास. म्हणूनच मी तुझ्याशी हे सर्व केले. देवराज इं’द्राच्या तोंडून अशा गोष्टी ऐकून राजा उभा राहिला आणि म्हणाला, देवा नकळत माझ्याकडून मोठा अ’परा’ध झाला आहे.

मला माफ करा आणि मग इंद्राला राजाची दया आली आणि राजाला वरदान देताना इंद्र म्हणाला की तुम्ही तुमच्या एका मुलाला जि वंत करू शकता. तेव्हा राजा म्हणाला, “देव असे असेल तर मी स्त्री म्हणून जन्म दिलेल्या पुत्रांपैकी एकाला जन्म दे.” हे ऐकून इंद्राला आश्चर्य वाटले आणि त्याचे कारण विचारले. तेव्हा राजा म्हणाला की स्त्रीचे प्रेम पुरुषाच्या प्रेमापेक्षा मोठे आहे. म्हणूनच मी माझ्या स्त्री रूपात जन्मलेल्या मुलाचे आयुष्य मागत आहे.

राजाचे हे शब्द ऐकून इंद्र प्रसन्न झाला आणि त्याने राजाच्या सर्व पुत्रांना जि वंत केले. मग त्याने राजाला वरदान दिले आणि त्याचे रूपांतर पुरुषात केले. पण राजाने इंद्राला सांगितले की मी एक स्त्री म्हणून आनंदी आहे आणि मला माझ्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत स्त्री म्हणून जगायचे आहे.

कारण सं- भो गाच्या वेळी स्त्रीला पुरुषापेक्षा अनेक पटींनी जास्त सु’ख आणि आनंद मिळतो. म्हणूनच मला स्त्री व्हायचे आहे. हे ऐकून इंद्राने तथास्तु आशीर्वाद दिला आणि ते निघून गेले. अशाप्रकारे कथा सं’पल्यानंतर भीष्मांनी युधिष्ठिराला सांगितले की आता तुम्हाला समजले असेल की पुरुषापेक्षा स्त्रीला सं- भो’गात जास्त आनंद मिळतो.