लैं’गि’क शक्ती वाढवण्यासाठी व्हा’यग्रा घेण्यापूर्वी, त्याचे दुष्परिणाम जाणून घ्या… नाहीतर होईल पश्चाताप…!

आरोग्य

व्हा’यग्रा घेण्यापूर्वी त्याचे तोटे जाणून घ्या :- व्हा’यग्राचे नावही तुम्ही ऐकले असेल. हे जेनेरिक औषधाचे ब्रँड नाव आहे, सिल्डेनाफिल, जे सामान्यतः पुरुषांमध्ये लैं’गि’क सामर्थ्य वाढवण्यासाठी वापरले जाते. पुरुषांमधील सर्वात सामान्य लैं’गि’क सम’स्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शनवर उपचार करण्यासाठी लोक अनेकदा व्हा’यग्रा घेतात.

पण जर हे औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय, योग्य डोस जाणून घेतल्याशिवाय खाल्ले तर ते तुमच्यासाठी धो’का’दायक ठरू शकते. याचे कारण म्हणजे व्हा’यग्रा’चेही अनेक दु’ष्प’रिणाम आहेत. व्हा’यग्राचा प्रभाव हा साधारण 1 ते 2 तास टिकतो. वास्त’विक, कोणतेही औ’षध, मग ते आयुर्वेदिक असो, अ‍ॅ’लो’पॅथिक असो किंवा हो’मिओपॅ’थिक असो,

त्यांचा प्रभाव असेल, तर त्याचे काही ना काही दु’ष्प’रिणाम हे सुद्धा होणारच. तर व्हा’यग्रा म्हणजे काय? याचे उत्तर असे आहे की – व्हा’यग्रा ही निळ्या रंगाची गोळी आहे, ती खाल्ल्याने पुरुषांच्या लिं ‘गा’मध्ये र’क्ता’भि’सरण ता’त्पु’रते वाढते आणि ता’त्पुर’त्या स्व’रुपाची सम’स्या असल्यास ती दूर होते. एक टॅब्लेट घेतल्यानंतर या औ’षधाचा प्रभाव फक्त 1 किंवा 2 तास टिकतो.

याचे सामान्य सा’इड इफे’क्ट्स काय आहेत :- व्हा’यग्रा स्ना’यूं’मधील र’क्त’वाहि’न्यांना उत्ते’जित करते, ज्यामुळे स्ना’यूंना र’क्त प्रवाह वाढतो. से’क्सो’लॉ’जिस्ट डॉ प्रकाश कोठारी यांच्या मते, काही लोकांमध्ये विया’ग्रा’चे दु’ष्प’रिणाम थोड्या काळासाठी दिसून येतात. उदाहरणार्थ, तीव्र डोकेदुखी, त्वचा लाल होणे, पोटाशी संबं’धित सम’स्या, अॅसि’डिटीचा त्रा’स, स्ना’यू दुखणे इ. तथापि, या औषधाचे कोणतेही घा’तक दु’ष्प’रिणा’म नाहीत आणि ही टॅब्लेट 24 तासांतून एकदा घेतली जाऊ शकते.

व्हा’यग्रा चे गं’भीर दु’ष्प’रि’णाम – दृ’ष्टी कमी होण्याचा धोका :- अनेकांना व्हा’यग्रा घेतल्यावर एका डोळ्याची किंवा दोन्ही डोळ्यांची अचानक दृ’ष्टी कमी होते आणि ही डोळ्यांशी संबं’धित नॉन-आर्टे’रिटिक इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपॅथी (NAION) नावाची गं’भीर सम’स्या आहे. अशा परिस्थि’तीत, तुम्हालाही पाहण्यात त्रा’स होत असेल, तर ताबडतोब व्हा’यग्रा घेणे थांबवा आणि डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

कमी र’क्त’दा’बाचा धोका :- जर तुम्हाला कमी र’क्त’दाबाची सम’स्या असेल आणि तुम्ही त्याचे औषध घेत असाल तर चुकूनही व्हा’यग्रा घेऊ नये कारण ही गो’ळी घेतल्यानंतर १-२ तासांनी र’क्त’दाब कमी होतो. अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला लो बीपीची सम’स्या असेल तर ही सम’स्या आणखी वाढू शकते. त्यामुळे, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय व्हा’यग्रा घेऊ नका.

हृद’यरो’गी असलेल्या लोकांनी व्हा’य’ग्रा’पासून दूर राहणं योग्य आहे :- ज्यांना हृद’याची सम’स्या आहे त्यांनी व्हा’यग्रा घेऊ नये कारण त्यामुळे हृद’यावर दाब वाढतो. तसेच, जर तुम्हाला हृद’य’विकारा’चा झ’टका, स्ट्रोक किंवा एनजा’इ’नाचा त्रा’स झाला असेल, तर तुम्ही व्हा’यग्रा घेऊ नये कारण ते तुमच्या हृदयाला हानी पोहोचवू शकते. इतर नायट्रेट औषधांसोबत व्हा’यग्रा अजिबात घेऊ नका. जर तुम्ही असे केले तर व्हा’यग्रा तुमच्यासाठी धो’का’दायक ठरू शकते.

य’कृताचा त्रास :- व्हा’यग्रा घेतल्याने यकृत वर त्याचा प्रतिकूल परि’णाम होतो. जर कोणी हे औषध नियमितपणे वापरत असेल तर त्याचे य’कृत कम’कु’वत होण्याची दाट शक्यता असते. अशा स्थितीत त्या व्यक्तीला अन्न न पचणे आणि पोट फुगण्याची सम’स्या सतावत असू शकते.

व्हा’यग्रा गोळीचे दु’ष्प’रिणाम :- यामुळे शरीराच्या तापमानात वाढ होते, भारतीय व्हा’यग्रा किंवा’ शि’लाजी’त घेण्याचा पहिला तोटा म्हणजे शरी’राचे तापमान वाढणे. उ’ष्ण’तेमु’ळे हातपाय जड वाटतात. तापमानाच्या असंतुल’नामुळे मूड स्विं’ग आणि डोकेदुखी ची सम’स्या देखील होऊ शकते.

ऍ’लर्जी’क प्रतिक्रिया :- उष्णता आणि ऍ’लर्जी’मुळे त्वचे’च्या सम’स्या जसे की फोड, पुरळ, येण्यासारख्या सम’स्या देखील निर्माण होतात. याशिवाय शि’लाजी’तच्या सेवनाने उलट्या, मळमळ आणि हृदया’ची धडधड सुद्धा गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात वाढते.

जास्त लघवी होणे :- शि’लाजी’तच्या अति’सेवना’मुळे तुम्हाला वारं’वार ल’घवी येण्याची सम’स्या देखील होऊ शकते.

पायाच्या तळव्यांना आणि तळहातांना सूज येणे :- पायाच्या तळव्यांना आणि तळहातांना खूप जळजळ आणि उष्णता जाणवत असते. शि’ला’जी’तच्या अति’सेवना’मुळे ही सम’स्या उद्भ’वत असते. त्यामुळे त’ज्ज्ञां’च्या स’ल्ल्या’नेच याचे सेवन केल्यास ते तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.