लैं’गिक जीवन : जर ‘ही’ समस्या असेल तर स्त्री कधीच सं-भोग करू शकत नाही, अस’ह्य वे’दना होतात…

लाईफ स्टाइल

लैं’गिक आरोग्य :- शारी’रिक सं’बंध ही एक आहे जै’विक प्रक्रिया मानली जाते आणि हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपल्या आयुष्याच्या विशिष्ट वयापर्यंत आपले शरीर त्या गोष्टी अधिक क्रियाशील असते आणि स्वाभावि’कपणे त्याबद्दलचे आकर्षण हे त्या वयात प्रत्येकालाच वाटत असते.

असं असलं तरी काही स्त्रिया अशा असतात ज्यांना इच्छा असूनही शारी’रिक संबं’धांचा पाहिजे तसा आनंद घेता येत नाही. बहुतेक लोकांना माहित नसलेले एक कारण देखील यामागे आहे. आणि ही सम’स्या अशी आहे की जर एखाद्या स्त्रीने चुकून जरी शारी’रिक सं’बंध प्रस्थापित केला तर तिला त्या बाबत अस’ह्य वे’दना जाणवत असतात.

जणू तिला कशाचा तरी जोराचा फटका बसला असेल असे वाटते. यो’नी आ’कुंचन :- वेजि’नि’स्मस ज्याला आपण मराठीत यो’नी आकुंचित होणे असेही म्हणतो तर, ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये पे’निस’ट्रे’शन दरम्यान यो’नीच्या भा’गात अस’ह्य वे’दना होतात. यामुळे या भागातील स्ना’यूं’मध्ये त’णाव निर्माण होतो.

ही परिस्थिती अशी असते की महिलां यावर अजिबात नियंत्रण ठेवू शकत नाही. या अवस्थेतून जात असलेल्या स्त्रियांसाठी वे’द’नांचे प्रमाण त्या महिलेच्या शरी’रानुसार बदलू शकते. काही वे’दना सहन करू शकतात, तर काही अस’ह्य होतात.

वे’जि’निस्म’स च्या ब’ळी ठरलेल्या महिला ह्या केवळ सं’भो’गच करू शकत नाहीत तर लैं’गिक खेळ’णी, फिं’गरिं’ग आणि टॅ’म्प’न्स देखील वापरू शकत नाहीत. तुम्हाला याबद्दल कधी कळते ? :- प्रौ’ढत्वा’च्या सुरुवातीच्या काळात किंवा प्रथ’मच सं’भोग करताना उशी’रा किशो’र’वयीन वेळेला सं’बंध प्रस्थापित केले तर ही परिस्थिती ओढवू शकते.

पे’ल्वि’क चेकअप दरम्यान देखील या बाबतची लक्षणे दिसू शकतात. काही महिलांना खूप उशीरा या गोष्टी समजत असतात. नेमके कारण कळणे कठीण आहे :- या बाबत चे किंवा हे असे का होते या मागचे अद्याप कोणतेही ठोस कारण समोर आले नसल्याचे आरोग्य त’ज्ज्ञां’चे म्हणणे आहे.

परंतु आतापर्यंतच्या संशो’धनातून आणि अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की याला शारी’रिक, मान’सिक आणि लैं’गिक कारणे असू शकतात. मू’त्रा’शय संक्र’मण, यू’टी’आय आणि इतर काही प्रकारचे संक्र’मण देखील ही स्थिती आणखीन खराब करू शकतात.

हे कारण असू शकते :- वेजि’नि’स्मस हे चिंता’ग्र’स्त विकार, बाळंतपणाच्या वेळी खा’जगी भागां’ना दुखापत, शस्त्र’क्रिया, सं’भो’गाची भीती, मागील लैं’गिक आघात यामुळे देखील ते होऊ शकते. या सम’स्येने ग्र’स्त असलेल्या महिलेचा उपचार कसा करावा हे जाणून घेण्यासाठी,

प्रथम तिच्या स्थितीचे योग्य कारण जाणून घेणे आवश्यक आहे. वे’जि’नि’स्मस उपचार यो’नी क्षेत्रातील स्ना’यूं’च्या तणावाची कारणे दूर करण्यासाठी जास्तीत जास्त गर’जांवर लक्ष केंद्रित करते. यात सामयिक थे’रपी, पे’ल्वि’क फ्लोर फि’जिक’ल थेरपी, यो’नी डायले’टर्स,

संज्ञा’ना’त्मक व’र्तन आणि लैं’गिक थेरपी यांचा समावेश आहे. समुपदेशनाच्या माध्यमातून या बद्दलची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला जात असतो.