लिं -ग किती लांब असावं महिला जोडीदाराला समाधानी ठेवण्यासाठी ? प्रत्येक पुरुषाला हे माहित असणे गरजेचे आहे…तरच आपण पत्नीला सुखी ठेवू शकता

लाईफ स्टाइल

आजकाल लिं -गा-च्या लांबीबद्दल मुले खूप काळजी करतात. याशिवाय लिं -ग मोठे करण्यासाठी मुले कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रयत्न करताना दिसतात. असा कोणताही उपाय करण्यापूर्वी त्यांनी लिं -गा-चा आकार आणि लैं -गि-क समाधान यांच्यातील सं बं ध समजून घेतला पाहिजे. यानंतर, तुम्ही लिं -गा-ची लांबी वाढवण्याचा किंवा मो ठे करण्याचा विचार केला पाहिजे.

लिं -गा-ची लांबी ही बहुतेक करून अनु-वांशिक, उंची व तब्येतीवर अवलंबून असते. तरी पण काही विशेष प्रयत्न करून काही सें-टी मीटर लांबी आपण नक्कीच वाढवू शकतो. जसे की वयात येताना ज्यावेळेस श-रीराची व लैं -गि-क अवयवांची झपाट्याने वाढ होते खास करुन २१-२२ वयापर्यंत काही विशेष आयु-र्वेदिक तेलाने केलेल्या म-साज मुळे जसे तिळ, सरसो, खो-बरेल, ऑ-लिव्ह, जै-तून व इतर योग्य पोषणमूल्य मिळाल्यास लिं -ग सुदृढ व स-शक्त होते.

तसे पाहायला गेले तर पुरुषाच्या गु -प्तां-गाची दोन कामे असतात. एक म्हणजे मू -त्र वि-सर्जन आणि दुसरे सं -भो-ग करणे होय. मू -त्र वि-सर्जना बाबत म्हणाल तर गु -प्तां-ग किती लांब असावं याला काहीही अर्थ उरत नाही. पण सं -भो-गासाठी गु -प्तां-ग लां-ब असणं गरजेचं आहे. महिला जो-डीदाराला समाधानी ठेवण्याची जबाबदारी पुरुषाची असते.

महिलांच्या गु -प्तां-गाची लांबी सरासरी सहा इंच असते. सुरुवातीचा एक तृतीयांश भाग म्हणजेच जवळपास दोन इंचाचा भाग सं वेदनशील असतं ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. महिला जोडी दाराच्या समाधानासाठी पुरुषाच्या गु -प्तां-गाची लांबी दोन इंच किंवा त्यापेक्षा अधिक असायला हवी. गु -प्तां ग जितकं लांब असेल तितकं चांगलं हा गैरसमज आहे. इथे महिला जोडीदाराला समाधानी ठेवणं ही बाब महत्वाची आहे.

कारण से -क्स मध्ये आकार नाही तर आनंद महत्वाचा. प्रत्येकाच्या लिं -गा-चा आकार आणि लांबी वेगवेगळी असते. साधारणपणे लिं -ग शि-थिल असताना ते ६ ते १३ सें-टी मीटर (३- ४ इं-च) लां-ब असतं तर ता -ठ झाल्यावर त्याची लांबी ७ ते १७ (४- ५ इंच) सेंटी मीटर एवढी असू शकते. साधारणपणे लिं -गा-ची लांबी १२ सें टी मीटर असते.

लिं -ग किती मोठं आहे यापेक्षा ते ता ठ होतं का, सं -बंधाच्या वेळी ते ता ठ राहतं का किंवा लैं -गि-क सु ख मिळतं का, तुमच्या जोडीदाराला तुम्ही लैं -गि-क सुख मिळवून देऊ शकता का हे जास्त महत्त्वाचं आहे. लिं -ग वा-कडं असणं, ति-रकं असणं, डाव्या किंवा उजव्या बाजुला झु-कलेलं असणं हे सर्व अगदी ‘नॉ र्मल’ आहे. लिं -गा-ला तेल मा लिश करण्याने कुठलाही फा यदा किंवा तो टा नाही. मात्र स्वतःच्या श रीराशी कुठलीही जोर जबर-दस्ती म-हागात पडू शकते हे मात्र लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

इतकेच नाही तर मेन अँड मॅ-स्क्युलि-निटी जर्नलनुसार, 85 टक्के महिला लिं -गा-च्या आकारावर समाधानी असतात. त्याच वेळी, अनेक वेब साइटच्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की 89 टक्के महिलांनी कबूल केले की त्यांना जोडीदाराच्या लिं -गा-च्या आकाराची काळजी वाटत नाही. येथे 56 टक्के महिलांनी सरासरी लिं -गाचा आकार योग्य असल्याचे मानले.

5-6 इं-च लिं -ग परिपूर्ण आहे का?:- युनि-व्हर्सिटी ऑफ कॅ-लिफो-र्निया, लॉस एंजे-लिस आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू मे-क्सिकोच्या अभ्यासानुसार महिलांसाठी लिं -गा-च्या आकारात फारसा फरक पडत नाही. या संशोधनात 75 म हिलांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यांना 33 वेगवेगळ्या आकाराचे मॉ डेल देण्यात आले. बहुतेक महिलांनी 5-6 इं-चांचे लिं -ग निवडले.

भारताबाबत डॉ. अ-र्जुन राज सांगतात, आधुनिक वै -द्य-कीय शा-स्त्रानुसार बहुतांश पुरुषांच्या लिं -गाची सरासरी लांबी 4 ते 5 इं-च असते. उ -त्ते-जित झाल्यावर ती साधारण 5 ते 6 इं-च वाढते. असे असूनही, काही पुरुषांना त्यांचे लिं -ग लांब करायचे असते. ते पुढे म्हणतात, ज्यांच्या लिं -गा-ची लांबी 4 इं चांपेक्षा कमी आहे त्यांना लिं -ग मोठे करण्याची गरज आहे. कारण ते 4 इं-चांपेक्षा कमी असल्यास स-मस्या येऊ शकते. पण लैं -गि-क समाधानासाठी लिं -गाच्या लांबीपेक्षा लिं -गा-ची जाडी जास्त महत्त्वाची असते.

पुरुष त्यांच्या से -क्स लाइफबद्दल असमाधानी आहेत. यासोबतच ते त्यांच्या लिं -गाच्या आकाराबाबतही चिं-ता व्यक्त करतात. विशेषत: ज्यांचे लग्न होणार आहे किंवा नववि वाहित पुरुष हे काळजीत पडलेले दिसतात. पण तुम्हाला एक गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. भारतीय महिला का -मोत्ते-जनाबाबत खूश नाहीत आणि 70 टक्के पुरुष या बाबतीत अपयशी ठरतात.

म्हणूनच पुरुषांनी लिं -गाच्या आकाराचा नव्हे तर का-मोत्ते-जनाचा विचार केला पाहिजे. लैं -गि-क समाधानासाठी लिं -गाच्या आकारात फारसा फरक पडत नाही. मुलाला जन्म देण्यासाठी लिं -गाच्या आकाराने फारसा फरक पडत नाही. हे शु क्रा-णूंच्या गुणव-त्तेवर अवलंबून असते. ज्या पुरुषांच्या वी -र्याचा दर्जा योग्य नसतो, त्यांना वडील होण्यात अडचण येते. त्यामुळे निरो-गी मुलाच्या जन्मासाठी शु -क्रा-णूंची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर देण्याची गरज आहे.

5 इं-चाचे लिं -ग पुरेसे मानले जाते. यापेक्षा जास्त लांबीचे लिं -ग लैं -गि-क समाधान देण्यात कोणतीही महत्त्वाची भूमिका बजावत नाही. यासाठी तुम्हाला से -क्सचे टा-य-मिंग वाढवावे लागेल आणि ऑ -र्ग-झमवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. होय, परंतु 4 इं-च किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या लिं -गा-मुळे लैं -गि क स-मस्या उद्भवू शकतात. यासाठी से -क्सोलॉ-जिस्ट किंवा एंड्रो -लॉजिस्टला भेट घ्या.