या मुलीच्या आई आणि आजीने तिच्या काळ्या रंगावरून जे काही केले ते पाहून तुम्हाला सुधा धक्का बसेल…!

लाईफ स्टाइल

तब्बल सत्तर वर्षांपूर्वी रामराव आणि सुंदरा चे लग्न झाले.कोणत्यातरी मध्यस्थीने हे स्थळ सुचवल होत. त्यावेळी तर घर घराणं, आणि माणस पाहूनच लग्न केले जात होते त्यामुळे एकमेकांची पसंती विचारण्याचा तर प्रश्नच येत न्हवता. जर मुलगी कामसू आणि सगळ्याचे मन जपणारी असेल तर झालच होत मग, तर दुसरिकदे मुलगा देखील मेहनती असला तर मग त्यांचं लग्न जमत होत. रामराव उंचेपुरे, डोळे आणि नाक सामान्य असले तरी देखील गोरेपान होते.

पण सुंदरा मात्र त्यांच्या मानाने काळी सावळीच होती. लग्नानंतर रामराव रागावले नाराज झाले होते, वडिलांसमोर ते काही बोलू शकले नाहीत. पण सुंदरा ला मात्र ते एकटे असताना सतत टोमणे मरायचे, तिला त्या गोष्टीची खंत वाटत होती पण काही इलाज देखील नव्हता. हळूहळू दोघांचा स्वभाव एक झाला. मीरा त्यांच्या संसारवेली वर उमलेल एक फुल होत. ते दोघेही तिच्या येण्याने बरेच खुश झाले होते, आणि त्या काळात रंगाचा विषय आपोआप मागे पडला होता.

मीरा ने वडिलांचा गोरा रंग घेतला. त्या नंतर काही काळाने तिच्या सुद्धा लग्नाचे वय जवळ आले होते. रंगरूप बघूनच पुढे जाण्याची वेळ आली होती. नाकिडोळी एकदम व्यवस्थित होती आणि त्या बरोबरच गोरा रंग असल्याने लगेचच पसंती झाली होती. आणि सावळ्या राम सोबत तिच्या संसाराला तिने सुरुवात केली. मुलींचे रंग आणि मुलांचे कर्तुत्व पाहण्याची वेळ आली होती! पाळण्यामधे झोपी गेलेल्या आनंदी ला बघून मिरा आणि राम जरा अस्वस्थ झाले होते, पण सुंदरा खूप अस्वस्थ आणि नाराज झाली होती.

आनंदी जसजशी मोठी झाली तसतशी तिच्या आई आणि आजी दोघांच्याही डोळ्यात तिला तिच्या सावळ्या रंगाची काळजी दिसू लागली होती. त्याचाच परिणाम हुशार आनंदी च्या मानसिकतेवर होत होता. गोरीपान सुंदर रेवा ही आनंदीची अगदी जीवलग मैत्रीण होती! त्या दोघींना देखील एकमेकींशिवाय राहिले तर अजिबात करमायचं नाही. कॅालेज सुटल्यावर सुद्धा नेहमीच एकत्र अभ्यास करणं, त्यांनतर नाही गप्पा मारणं हे सगळ त्यांचं आपल रोजच चालायचं.

रेवा घरी आली की आनंदी ची आई ,मिरा ही जरा जास्तच अस्वस्थ झाल्यासारखी व्हायची, आणि त्या सोबतच तिला आनंदी च्या लग्नाची सुद्धा जास्तच काळजी लागून राहायची. तसेच ती रेवा सोबत बोलत असताना तिला अगदी सहजच बोलल्या सारखी तिची चौकशी करायची आणि तिला विचारायची, “काय ग तू कोणता साबण वापरतेस?” किंवा मग “कोणती क्रीम तू तुझ्या चेहऱ्याला लावते?” रेवा ला मात्र त्यामागचा उद्देश काही कळायचा नाही, पण आनंदी मात्र या सगळ्या मुळे कमालीची अस्वस्थ होत असायची कारण नेहमीच वेगवेगळ्या साबण आणि क्रिम्स वापरायची जबरदस्ती ही तिच्यामागे चालू होती.

कारण आईला तिच्या लग्नाची काळजी लागलेली होती की तिला कोण पसंत करेल, पण आजीला सुद्धा वाटत होते की आमच्यासारखे टोमणे तिला ऐकावे लागू नयेत, भराभर दिवस जात होते. सुंदर नाजूक असणारी रेवा पुढे जाऊन बीएस्सी पास झाली आणि त्यांनतर लगेचच मोठ्या एका जमीनदाराच्या घराण्याची सून सुद्धा झाली आणि इंजिनिअर असलेल्या नवऱ्याची बायको देखील झाली आणि पुढे रेवा फक्त संसार एके संसार यामधेच गुंतून गेली होती.

तिच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करून, आनंदी बारावीनंतर वैद्यकीय शाळेत गेली आणि नंतर तिची गणना नामांकित स्त्रीरोग तज्ञांमध्ये सुद्धा होऊ लागली होती. आज जवळजवळ दहा वर्षानंतर अनघा आणि रेवती भेटल्या होत्या. मनसोक्त गप्पा मारत बसल्या होत्या. आज तब्बल दहा वर्षांनी आनंदी आणि रेवा भेटल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या गाडी मोकळेपणाने गप्पा चालू होत्या. सर्जन असणाऱ्या रविंद्रने मागणी घातल्याचं अनघाने रेवतीला हळूच सांगितलं. सर्जन असलेल्या अमितने तिला मागणी घातली असल्याचे आनंदी ने रेवा ला सांगितले.

मीरा ने दोघांसाठी चहा नाश्ता बनवला होता. परंतु रेवा ला पाहताच मिरा ची जुनी वेदना पुन्हा जागी झाली, रंग रुपाची…! “जर आनंदी सुद्धा गोरी असती तर ती देखील आज माहेरपणाला आली असती तुझ्यासारखी.” “म्हणजे काय?” “तू गोरी आणि सुंदर असल्यामुळे तुझं नाही का ग वेळेवर लग्न झालं आहे, आणि सुखी संसार सुद्धा चालू आहे आता तुझा… तसंच तिचं सुद्धा झालं असतं ना ग.” “काकू तुमचं चुकत आहे…. आताच नाही तर अगदी सुरूवातीपासूनच चुकत आहात तुम्ही!

ती ज्यावेळी कॅालेजला होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही तिचा या विषयावरून आत्मविश्वास नेहमी कमी करत आला आहात. तुम्ही तर उलट तिची या बाबतीत साथ द्यायला पाहिजे होती, पण तिची या मधे काही सुद्धा चूक नसतांना त्यावरून नेहमीच तिचं कमीपण दाखवत होतात तेव्हाही. “ अग हो गं पण समाजच जर असा विचार करणारा आहे तर मग मी तरी असा काय वेगळा विचार करणार होते?” “आई, रेवा ने पण वेगळा विचार केलाच होता की त्यावेळी..!

आणि तिनेच मला त्यावेळी हे सुचवलं होत की ,तुझं आणि आजीचं बोलणं बिलकुल मनावर न घेता फक्त अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करायला… मग तू त्यावेळी का नाही सुचवलंस मला असं काही?” “काकू,आनंदी ही शाळेपासूनच वर्गात सर्वांचीच लाडकी, तसेच मनमिळाऊ मैत्रीण होती, आणि सोबतच ती एक हुषार विद्यार्थिनी सुद्धा होती! नेहमीच प्रोत्साहन दिलं आहे मी तिला. चारचौघींसारखं थोड्याफार शिक्षणावर राहण्यापेक्षा आणि त्यांनतर लगेच लग्न संसार हे सगळा करण्यापेक्षा, तुझ्या रंगामुळे कुणी तुला पसंत करेल का हे असे फालतू टेन्शन घेण्याऐवजी तुझ्यातल्या हुषारीवर जास्त लक्ष केंद्रीत कर तू .”

“पण अस असलं ती देखील सगळ्या काही गोष्टी ह्या वेळेत झाल्यातर जास्त चांगलं नाही का गं?” “अजून जास्त वेळ कुठे झाला आहे काकू? तीच जरीही वेळेवर लग्न वैगरे झालं असतं ,मुलं पण झाले असते तिला, पण आता जशी तिची स्वतःची ओळख आहे ती असती का? काकू, मी काही दुःखी आहे अशातला भाग नाही,पण आता एका जहागीरदाराची सून किंवा इंजिनिअरची बायको, बस फक्त माझी ओळख एवढीच आहे..! पण आज तिच्यामधे असणाऱ्या स्वतःच्या अशा काही गुणांमुळे एका खूप मोठ्या सर्जनने तिला स्वतःहून लग्नासाठी मागणी घातली आहे!

तुम्हीच मला सांगा आता त्वचेचं गोरेपन मोठे आहे की कर्तुत्वाची चमक मोठी?” हे ऐकताच मीरा ने चमकून आदिती कडे पाहिलं आणि आत्मविश्वासाने चमकणारा तीचा चेहरा तिला फारच लोभस भासू लागला होता..! “रेवा जाऊ दे हा विषय, हा समाज फक्त भाषण आणि टाळ्यांपुरताच अस्तित्वात आहे, पण आताची स्थिती अशी आहे की माझ्याच या घरामधे मी तीन पिढ्यांपासून चालत असलेल्या गोऱ्या रंगाच्या आकर्षणाची स्वतः साक्षीदार राहिली आहे. आज सुद्धा आई आणि आजी सारख्या अनेक स्त्रिया आपल्या मुलींना जाहिरातींना बळी पडून आणि विविध साबण क्रीम वापरण्यास भाग पाडून रंगाबद्दल नकारात्मक जागरूकता निर्माण करत असतात.

आपल्यात कमतरता आहे असे वाटून ते अजाणतेपणी त्यांच्या मनाला या विषयी खतपाणी घालतात आणि अनेक मुलींचा आत्मविश्वास कमी होतो! तुझ्यासारख्या मनाने आणि विचारानेही धवल असणाऱ्यांची साथ माझ्यासारख्या भाग्यवंतांनाच मिळते !” फक्त माझ्यासारख्या भाग्यवान असणाऱ्यांना च फक्त तुझ्यासारख्या मन आणि विचारांनी धवल असणाऱ्यांची साथ मिळते. मीरा ला तर तिच्या स्वतःच्याच विचारांची अतिशय कीव येऊ लागली होती. आनंदी ला स्वतः जवळ घेत ती म्हाणाली,”बाळा माझ्याकडुन खूप मोठी चुक झाली…

तुला जेव्हा आधार द्यायला हवा होता तेव्हा मी सुद्धा या समाजात चालत असणाऱ्या रंगरूपाच्या खोट्या आणि चूक असलेल्या मान्यतेला सहज बळी पडले, तू कृपया मला माफ कर!! रेवा बाळा तुझेही खूप जास्त आभार आहेत !
माझ्या विचारांची काजळी आज तू संपूर्णपणे धुवून काढली आहे!!