या गावात लग्नानंतर महिलेला तिच्या दी’रा सोबत देखील झोपावे लागते… घरातील सर्व दि’रां सोबत रात्र घालवावी लागते… कारण जाणून तुम्ही थक्क व्हाल…

लाईफ स्टाइल

नमस्कार मित्रांनो

आपला भारत हा निरनिराळ्या प रंप रा तसेच अनोख्या प्र थां साठी संपूर्ण जगभर ओळखला जातो. परंतु यापैकी काही परंपरा आणि प्र था अतिशय वाईट सुद्धा आहेत, ज्या खूप भ या न क आणि ला जि र वा ण्या करणाऱ्या अशा आहेत आणि अशा या विचित्र परंपरा आणि प्र था ऐकण्यास सुद्धा खूप वि चित्र आहे.

आपणास जाणून आश्चर्य वाटेल कि भारतात असे एक गाव आहे जिथे एक भ या न क अशी प्र था आहे ज्यामध्ये ल ग्न झालेल्या महिलेला किंवा स्त्री ला आपल्या दि रा सो ब त झो-पायला भाग पा ड ले जाते. होय, हे खरं आणि आज ही परंपरा या गावात चालू आहे. चला तर मग जाणून घेऊ अशा अ त्यंत वा ई ट प्र थेबद्दल आणि त्या गावांबद्दल.

आज आम्ही तुम्हाला भारतातील वि चित्र गावातील वि चित्र अशा प्र थे ची ओळख करुन देणार आहोत. जिथे फक्त काही या र्ड जागेच्या सं र क्ष णासाठी एखाद्या व्यक्तीला आपल्या प त्नीला आपल्या भावा सोबत झो पा यला ला वून द्यावे लागते. आता आपण कदाचित आम्ही हे काय बोलत आहोत याचा विचार करत असाल परंतु आपणास सांगू इच्छितो कि हे अगदी सत्य आहे.

एवढेच नव्हे तर इथल्या म हिलांना तसेच स्त्रि यांना आपल्या स्वतःच्या इच्छेनुसार ज बरद स्तीने आपल्या तिच्या सर्व दि रां सो ब त शा-रीरिक सं बं ध बनवावे लागतात. आपला भारत आज इतक्या प्रगतीच्या शिखरावर असताना या गावात असे दिसते की जणू या गावात म हिला स श क्ति क र ण अशी काही योजनाच आजपर्यंत पोहचली नाही.

राजस्थानमधील अलवरच्या खेरा गावात गेल्या अनेक शतकांपासून ही अगळी वेगळी वि चित्र अशी प्र था पा ळली जात आहे. तसेच इथल्या लोकांचा असा विश्वास आहे की जर त्यांनी या नि यमांचे पा लन केले नाही तर त्यांचे पू र्व ज त्यांच्यावर रा गा व ती ल आणि त्याचे येणारे म र ण सुद्धा खूप वा ई ट असेल.

पण या घा-ण विचारामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. त्यातील पहिले कारण म्हणजे स्त्रि या आणि पु रु षां मधील वाढते लैं गि क प्रमा ण आणि आ क र्ष ण तर दुसरे कारण म्हणजे या लोकांकडे असलेली पै शाची च णच ण आणि जमिनीची क म त र ता, तसेच या गावाचे का य दे इतके क ठो र आहेत की कोणालाही याबद्दल येथे उ घडपणे बोलण्याची परवानगी नाही.

तसेच येथील अनेक म हि ला ही या गै रव र्त ना विरूद्ध आवाज उ ठ वू शकत नाहीत. कारण वृत्तानुसार, जर एखाद्या स्त्री ने गैर पु रु षा शी सं बं ध ठेवण्यास नकार दिला तर तिला अनेक वा ई ट स म स्यांना तों ड द्यावे लागते. अशावेळी वेळी तिचे प्र चंड हा ल हा ल करून मा रून टा कले जाते. तसेच स रका रने केलेल्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की इथले बहुतेक पु रुष कमी जागेमुळे अवि वाहित आहेत.

तसेच सन २०१४ च्या एका अभ्यासांनुसार येथे प्रत्येक कु टूंबातील एक पुरुष तरी अ वि वा हि त सापडला आहे. पण आपल्याला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या खेड्यातील प्रत्येक कु टुंबाचा उद्योग हा शेती आहे. म्हणूनच, त्यांच्या मा लम त्तेतील वा टणी वा चवण्यासाठी, तेथील अनेक कु टुंबातील एकाच म हि लेशी अनेक ज णांकडून सं बं ध तयार केले जातात आणि आज सुद्धा ही प रंपरा या गावात चालू आहे आणि आज तागायत तेथील असणारे प्र शासन किंवा स रकार काही सुद्धा करू शकले नाही

तसेच आपल्याला सुद्धा वाटत असेल कि ही भ यानक अशा प्र थेला आ ळा बसावा आणि तेथील म हिलांना आदाराने आयुष्य जगता यावे तर हा लेख आपल्या प्रियजनांना शे अ र करून आपला आवाज हा या झोपलेल्या स रका र पर्यत जरूर पोहचवावा जेणेकरून तेथील स्त्रियांना एक मा न स न्मा न मिळेल आणि त्या सुद्धा आपले आयुष्य अगदी आनंदाने जगतील.