महिलांच्या शरी राचा आ कार हा 36-24-36 असावा का…? अशा आकाराने पुरुष होतात अधिक…

जरा हटके

फॅशन उद्योग तुम्हाला आदर्श स्त्री शरी राचा आ कार 36-24-36 आहे असे गृहीत धरण्यास भाग पाडू शकतो, परंतु शा स्त्र ज्ञांनी त्यांची गणना आणि संशोधन केले आहे आणि असा नि ष्कर्ष काढला आहे की स्त्रियांसाठी परिपूर्ण आकृतीचा आ कार 38-24-35 आहे, म्हणजे स्त न – कं बर – कू ल्हे यांचे मोजमाप. आज आपल्याला जे सांगितले जात आहे त्याच्या तुलनेत हे थोडेसे लहान असू शकते, परंतु सर्वात इष्ट महिला शरीराचा आ कार म्हणजे “कं बर ते नि तं ब गुणोत्तर” किंवा ज्याला ” ओवर ग्लास आकडा” म्हणतात.

तसेच परफेक्ट फि गर साइज कोणाकडे आहे ? सौंदर्य हे पाहणाऱ्याच्या डोळ्यात असते असे फार पूर्वीपासून मानले जात होते, परंतु विज्ञान मानते की मॉडेल, अभिनेत्री आणि टीव्ही प्रस्तुतकर्ता केली ब्रू क अजूनही जगातील सर्वात परिपूर्ण व्यक्ती आहे. महिलांचे श रीर कशामुळे आक र्षक बनते? सडपातळ कं बर, रुंद खां दे आणि स्ना यूं ची छा ती असलेली शरी र यष्टी अनेकदा स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही आकर्षक वाटते.

पुढील संशोधनात असे दिसून आले आहे की, जो डीदार निवडताना, स्त्रिया ज्या वैशि ष्ट्यांचा शोध घेतात ते उच्च सामा जिक स्थिती द र्शवतात, जसे की वर्च स्व, संसाधने आणि सुरक्षितता. कोणता आ कार व क्र मानला जातो? सर्वसाधारणपणे, 36 इंच किंवा त्यापेक्षा कमी नितं बाचे मा पन हा पातळ श रीर प्रकार मानला जातो, तर व क्र माप सामान्यतः 37 किंवा अधिक (इंच) असतो.

त्याचप्रमाणे, सड पातळ महिलांमध्ये 34 किंवा त्यापेक्षा कमी आका राचे ब स्ट मापन असते, परंतु हे काही वक्र शरी रा च्या आकारांसाठी देखील खरे असू शकते. कोणता श रीर प्रकार सर्वात आक र्षक आहे? Evolution and Human Behavior या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नवीन अभ्यासानुसार, ‘कं बर-टू-हि प रेशो (WHRs)’ असलेल्या महिला – सामान्यतः ‘एक’ म्हणून ओळखल्या जातात.

सर्वोत्तम श रीर आ कार काय आहे ? विविध अभ्यासांच्या आधारे, आदर्श शरी राचा आ कार हा तासग्लास प्रकाराचा शरी राचा आ कार आहे. या वैशिष्ट्यांचे प्रमाण सं स्कृती आणि जा ती मध्ये बदलते, परंतु जोप र्यंत तुम्ही तासकाचे आ कार धारण करता तोपर्यंत तुमचा शरी राचा आ कार आदर्श असतो.

मुलांना पा तळ मुली आवडतात का? उत्तरः पुरुषांना फार पा तळ स्त्रिया आक र्षक वाटत नाहीत. भि न्न बी एम आय असलेल्या स्त्रि यांच्या प्रतिमांच्या आक र्षकतेचे मूल्यांकन करताना हे बीएम आयच्या पुरुषांसाठी समान आहेत. ते खूपच हाड कुळा दिसू शकतात, परंतु ते इतर तरुण स्त्रियांपेक्षा पातळ आहेत का? हे जाणून घेणे पण महत्वाचं आहे.

कोणत्या वयात मुलगी सर्वात सुंदर दिसते? अॅ ल्यु अ र मॅ गझिनच्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की स्त्रिया 30, 41 व्या वर्षी वृद्ध त्वाची सर्वात सुंदर चिन्हे मानतात, 53 व्या वर्षी से क्सी दिसणे थांबवतात आणि 55 व्या वर्षी ‘म्हातारे’ समजले जातात. 34 व्या वर्षी पुरुष सर्वात सुंदर दिसतात, वयाच्या 41 व्या वर्षी, 58 व्या वर्षी ‘चांगले’ दिसणे थांबवतात आणि 59 व्या वर्षी ‘म्हातारे’ दिसतात.

व क्र श रीर आक र्षक आहे का ? सरळ सांगायचे तर, वक्र आक र्षक आहेत कारण ते सूचित करतात – प्र ज नन आणि आ रोग्य चांगले आहे. ज्या स्त्रिया अधिक क र्व्ही असतात त्या अधिक प्रज न नक्षम असतात आणि त्या मुले ज न्माला घालण्या साठी अधिक सु सज्ज असतात.

एक क र्व्ही स्त्री चा आ कार किती आहे? जर एखाद्या महिलेच्या कंब रचा आ कार 27 इंच किंवा त्याहून कमी असेल आणि हि प चा आ कार 36 इंच असेल तर तिला व क्र मानले जाते. 46 इंच नितं बाचा आ कार आणि 34.5 इंच किंवा त्याहून कमी कं बरेचा आ कार देखील क र्व्ही मानला जातो.

पुरुषांना क र्व्ही मु ली आवडतात का ? पुष्कळ पुरुषांना वक्र पि ल्ले आवडतात कारण टो न्ड आणि स्ना युं चा शरी र प्रकार असलेल्या मुलींच्या तुल नेत व क्र असलेल्या बहुतेक स्त्रिया कडा भोव ती चांगली गोलाकार आणि मऊ असतात. जर एखाद्या पुरुषाला त्याची स्त्री पुरेसे मां स आवडत असेल, तर कोणतीही मुलगी-श क्ती त्याला व क्र स्त्रीपासून विचलित करणार नाही.

स्त्रीसाठी कोणती उंची आक र्षक आहे? महिलांसाठी, 5 फूट 5 इंच ही सर्वात उजवीकडे स्वा इप केलेली उंची होती तर 5 फूट 3 इंच आणि 5 फूट 7 इंच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर होती. ऑफिस ऑफ नॅशनल स्टॅ टिस्टि क्सच्या मते, ब्रिटनमधील पुरुषाची सरासरी उंची ५ फूट ९ इंच (१७५.३ सें.मी.) आणि मा दीची उंची ५ फूट ३ इंच (१६१.६ सें.मी.) आहे.

कोणता आ कार सर्वात आकर्षक आहे ? स्त्रीचे स्मित हास्य किती आक र्षक आहे किंवा तिचे डोळे किती गोंडस आहेत याने काही फरक पडत नाही—एक चिंच लेली कं बर हे स्त्रीचे सर्वात आक र्षक वै शिष्ट्य आहे, असे एका अभ्यासात आढळून आले आहे.