महाकालेश्वर मंदिराखालील रहस्य निघाले बाहेर ? वैद्यानिक सुटले पळत असे काय पाहिले त्यांनी एकदा तुम्ही पण बघा…

धार्मिक

नमस्कार मित्रांनो, उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिराखाली असे काय पहिले की तेथील काम करणारी लोक सगळी पळत सुटले आज आपण पाहणार आहोत तेथील रहस्य. तर उज्जैनच्या महाकालेश्वर मं’दिराच्या खाली खोदकाम सुरू होते. त्याचबरोबर वै’ज्ञानिक या मं’दिरावर संशोधन करत होते. अचानक यावेळी त्यांच्या मशी’न ने सि’ग्नल दिला.

महाकालेश्वर मंदिराच्या खालूनच हे सिग्नल येत होते. तर त्यावेळी हे संकेत शो’धण्यासाठी शा’स्त्रज्ञांनी मं’दिराच्या खाली खो’दून जा’ण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा असं काही त्यांना दिसल की, ते पाहून त्यांना वि’श्वा’सच बस’ला नाही. या घटने बाबत जेव्हा तुम्हाला समजेल, तेव्हा तुमचा पण विश्वा’स बसणार नाही.

तिथे महाकालेश्वर मंदिरा खाली असं काय होते, ज्या मुळे या मंदिरा खालील सर्व’दृश्य शा’स्त्र’ज्ञांना पाहायला मिळतील, अशी अपेक्षाच नव्हती. भार तातील उज्जैन शहरात वसलेले आहे महाकालेश्वर मंदिर, म्हणजे भग वान शिवाला समर्पित १२ ज्यो तिर्लिं गांपैकी एक. तसे, काही पौराणिक कथा या महाकालेश्वर ज्योति र्लिं’गा’ची उत्प’त्ती आणि या मंदिरा’च्या बांधकामा बद्दल प्रच लित आहेत.

पण आपल्या ध’र्म ग्रंथा त याचा उल्लेख नाही कि ज्यो तिर्लिं ग इथे कधी पा सून आहे?, येथे ज्योतिर्लिं’ग कधी पासून आहे, याबद्दल कोणालाच काही माहीत नाही असे याचा अर्थ होतो. तर मित्रांनो, भाविकांना म’हा का लेश्वर मंदि’रा त दक्षि’णा भिव मुख ज्यो’तिर्लिं’गाचे दर्शन होते. महा’कालेश्वर मंदिर म्हणजे नाग’चं द्रेश्वर मंदिराचे प्रामुख्याने तीन भागात विभागलेले आहे.

ओंकारेश्वर मंदिर खाली आहे आणि खाली गेल्यावर मुख्य ज्योतिर्लिंगाच्या रूपात महाकाल विराजमान झालेले दिसते. भगवान शिवासोबत त्या ठिकाणी, भगवान गणेश, कार्तिकेय आणि मा ता पार्वतीची मूर्ती देखील दिसतात. त्यासोबतच तेथे एक तलाव देखील आहे ज्यामध्ये अंघोळ केल्याने पाप धुतले जातात. महाकालेश्वर मंदिराच्या वि स्तारी कर णाचे काम काही व र्षां पूर्वी सुरू होते.

मंदिरा भोवती खोदण्याच काम चालू होते. खो दत असताना काही विचित्र गोष्टी लोकां ना दिसल्या. शा स्त्र ज्ञांना उ त्खन नाचे काम थांबवू न याबा बत माहिती देण्यात आली. शास्त्रज्ञनी त्यांच्या यंत्रांनी या मंदिराचे तपासणी सुरू झाली आहे. अचानकपणे मशीन्स मधून काही संकेत येऊ लागले.

त्यामुळे शास्त्रज्ञनी त्या मंदिरा खाली खोदण्याची योजना आखली. या मंदिरा समोर प्राचीन काळातील मूर्ती आणि मानवी सां’गाडे होते. त्यांना हे समजले नही की हा मानवी सां’गाडा मंदि राच्या खा लून क सा आला हे. हे जाणून तुम्हाला आश्च र्य वाटेल की, शा’स्त्र’ज्ञांचा मते ही एक अति प्राचीन शिवलिं’ग मंदिराच्या अंतर्गत होता आणि तो पूर्णपणे सुरक्षित होता.

यासोबतच एका पुरातन मंदिराची भिंत त्यांना सापडली, तपासाचा वेळी महाकालेश्वर सध्याच्या मंदिरापेक्षा जवळपास १ हजार वर्षे जुने आहे. हे सर्व पाहल्यावर माझ्या डोळ्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण होते. या मंदिरा च्या समोरील बाजूने केलेल्या उत्खन नात आणखीण अनेक सां’गाडे, त्याबद्द ल असे सांगितले जाते.

जेव्हा मुघलांनी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिरावर ह’ल्ला केला, होता तेव्हा ज्यांनी मंदिर वाचवायला आलेल्या लोकांना ही मुघलांनी जमिनीत गाड’ले होते. तसेच या महाकाल मंदिरातील माहिती देताना मुख्य पुजारी म्हणाले की, पुरुषा चा सां’गाडा सापडणे हा संशोधनाचा विषय आहे. अनेक संतांनी मंदिराच्या अ’ग्र’भा’गी समा’धी घेतल्याने ही ऋषी मुनींची समा’धी असावी.

आजही महाकालेश्वर मंदिर परिस रात सं’शोधन चालू आहे, कारण शास्त्रज्ञांना माहित झाले आहे की, आतापर्यंत जे काही सापडले आहे त्यापेक्षा कि तीतरी पटीने जास्त अजून सापडणार आहे. महाकालेश्वर मंदिरात सापडलेल्या पुरुष सां’गाड्या बद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे.