प्रे ग्नंट नसतानाही स्त नां मधून पांढरं पाणी येतं? तसेच अनियमित पा ळी होत आहे… तर त्वरित लक्ष द्या अन्यथा या गं भीर रो गांच्या विळ्ख्यात याल

आरोग्य

प्रत्येक महिलेच्या प्र सूती नंतर स्त नातून दूध बाहेर पडतं, पण काही महिलां मध्ये ग र्भ धारणा नसतानाही स्त नातून दूध बाहेर येतं असते. हे सामान्य गोष्ट नाही, परंतु काही स मस्या असू शकते. या परिस्थितीत महिलांनी सावध राहण्याची गरज आहे. महिलांच्या नि प ल्लमधून डि लि व्हरी नंतर पांढरा तरल पदार्थ म्हणजेच दूधाचा स्त्राव होतो. याला नि प ल्स डि स्चार्ज असं म्हणतात. तर प्रे ग्नंट नसतानाही काहीवेळा महिलांच्या नि प ल्स मधून पांढरा स्त्रा व बाहेर पडतो.

प्र सूती आणि स्त्री रो ग विशेषज्ञ डॉ’क्टर गांधली देवरुखकर यांनी ह्या लक्षणं, सं बं धीत माहिती दिली आहे. या आ जारांचा असू शकतो धोका :- ग र्भ धारणे शिवाय दूध, पांढरे पाणी येणं सामान्य गोष्ट नाही. परंतु काही महिलांना याचा सामना करावा लागतो. अनियमित पि रि ए ड्स ही आजकाल एक सामान्य स मस्या बनली आहे. अनेक स्त्रिया मा सि क पा ळी च्या स म स्ये मुळे त्र स्त आहे. अनियमित मा सि क पा ळीमुळे आ रोग्याला अनेक स म स्या उद्भवू शकतात.

त्यामध्ये पिं पल्स येणं, सू ज येणं, स्त नांमध्य वे दना, वजन वाढणं, डोकेदु खी, थ कवा येणं, अ स्वस्थ ता, डि प्रेशन वाटणं. प्रे ग्नंट नसताना दूध का बाहेर येतं ? :- महिलांच्या स्त नां मध्ये अतिरिक्त प्रो लॅ क्टिनमुळे दूधाचं उत्पादन वाढतं. ज्या महिला ग र्भ वती नाहीत किंवा स्त न पान करत नाहीत त्यांच्यात प्रोलॅ क्टिन, मा सि क पा ळी च्या स मस्या, वं ध्य त्वाचं कारण ठरू शकते.

वंधत्व :- महिलांमध्ये चुकीच्या जी वनशैलीमुळे वं ध्यत्वाची स मस्या खूप वाढली आहे. अशा परिस्थितीत ते खूप अ स्व स्थ आणि उदास राहतात. ग र्भा वस्थे शिवाय स्त नां मधून दूध बाहेर येणे वं ध्य त्वची स मस्येचे लक्षण असू शकते. परंतु जर डॉ क्टरांना दाखवून त्यावर उपचार केले तर हे दूर होऊ शकते. तोंडावर नको असलेले केस येणं, केस गळणं, अनियमित पा ळी अशी लक्षणं दिसून येतात.

अनियमित मा सि क पा ळी:- अनियमित पि रि य ड्सची स मस्या खूप सामान्य झाली आहे. प्रत्येक महिलेला मा सि क पा ळीची स मस्यांचा सा मना करावा लागतो. मासिक पा ळीतील अनियमितता अनेक आ रोग्य विषयक स मस्यांचं कारण ठरते. काही शा रीरि क लक्षणं दर्शवते ज्यात स्त नां मधून दूध बाहेर येने हा एक आहे. या व्यतिरिक्त पिं प ल्स, सूज, स्त नांमध्ये वे दना, सूज, वजन वाढणं, डोकेदु खी, थकवा येणं, मूड स्विं ग्स, डि प्रे शन अशी लक्षणं जाणवतात.

गॅले क्टोरिया:- प्रे ग्नं सी शिवाय दूध बाहेर येणं म्हणजे ग्ले क्टोरिया आ जारचे संकेत आहे. ब्रे स्ट टि श्यू वाढणं, अस्वस्थ वाटणं, पुळ्या येणं, डोकेदु खी, केस गळणं, अनियमित पी रि य ड्स पिंपल्स, श रीर सं बं ध ठेवण्यास फारसा उत्साह नसणं अशी लक्षणं दिसतात. तुम्हालाही ही लक्षणं दिसत असतील तर त्वरित डॉ क्टरांच्या सल्ला घ्यावा.

कारणे :- अट हा र्मो नच्या अति उत्पादनामुळे विकसित होते प्रो लॅ क्टिन. हे संप्रेरक दुधाच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देते, जे नै सर्गि करित्या गॅ ले क्टोरियाला प्रो त्साहन देते. गॅ ले क्टोरियाचे मुख्य कारण म्हणून हा र्मोनल वि कार आहेत. उदाहरणार्थ, पि ट्यूटरी ग्रंथी, आणि जन्म नियंत्रण गोळ्या. नॉ न-पॅ थॉलॉ जिकल कारणांमुळे गॅ लेक्टो रिया देखील होऊ शकतो स्त नाग्र उ त्तेजन, ता ण आणि शा री रिक श्रम, किंवा लैं गि क सं भोग.

लक्षणे, तक्रारी आणि चिन्हे :- गॅ ले क्टोरि या दुधाच्या स्पष्ट स्रा वांद्वारे प्रकट होतो स्त नाग्र. स्राव सामान्यतः पांढरा ते अंबर रंगाचा आणि तुलनेने गं धहीन असतो. दुधाला स्त नाच्या एका बाजूने किंवा दोन्ही स्त नातून सोडले जाते.दररोज काही थेंब ते काही मिलीलीटर दु धाचे स्त्राव होते. गॅ ले क्टोरिया इतर कोणतीही लक्षणे देत नाही. तथापि, काही रु ग्णांना मा सिक पा ळीचा त्रा स होतो, जसे विलंबित किंवा अकाली पा ळीच्या, गं भीर कालावधी वे दना किंवा ओटीपोटात पेटके. उत्पा दनास जबाबदार प्रो लॅ क्टिन, प्रो लॅ क्टिनोमा देखील असू शकतो.

म्हणजे एक प्रकारचा ट्यूमर जो प्रो लॅ क्टिन तयार करतो. अशी गाठ बहुतेक प्रकरणांमध्ये, सौम्य असते. दाह स्त न ग्रंथी, एक सौम्य स्त न ट्यू मर, स्त न नलिका पॅ पि लो मा किंवा प्रारं भिक अव स्था स्त नाचा क र्करो ग गॅ ले क्टोरि याची कारणे असू शकतात. गॅ ले क्टोरियाचा परिणाम म्हणून हायपो थाय रॉ डीझम होऊ शकतो. गॅ ले क्टोरियाच्या गैर – भौ तिक कारणांमध्ये बहुतेकदा औ षधे समाविष्ट असतात. जसे की र क्त दबाव औ षधे, सायको ट्रॉ पिक किंवा गॅ स्ट्रो इंटेस्टा इनल औ षधे, असामान्य आईचे दू ध स्त्रा वामुळे स्त नां मध्ये घट्टपणा जाणवतो. गॅ ले क्टोरिया तीन श्रेणींमध्ये

वर्गीकृत आहे. ग्रेड 1 – काही थेंबांच्या लहान स्राव तसेच सौ म्यतेशी सं बं धित आहे. ग्रेड दोन- गॅ ले क्टोरिया म्हणजे सहसा लक्षणीय स्त्राव, सहसा स्त नां मध्ये घट्टपणाची भावना आणि सतत मा सिक पेटके. तिसऱ्या पदवीमध्ये, उत्स्फूर्त स्राव आणि सोबत येणारी विविध लक्षणे. डि स्चार्जची पदवी कितीही असली तरी असू शकते दाह स्त नाग्रांच्या आसपास, कोमलता आणि स्त नांचे अति तापणे. काही दिवस आठवडे नंतर लक्षणे स्वतःच दूर होतात आणि सामान्यतः वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता नसते.

निदान आणि कोर्स:- गॅ ले क्टोरिया केवळ डॉ क्टरांद्वारे निदान केले जाऊ शकते. प्रथम अचूक ल क्षणांबद्दल चौकशी करेल आणि ए वै द्यकीय इतिहास. डि स्चार्ज केलेल्या स्रावाचा रंग आणि सुसंगतता विश्वासार्ह नि दानासाठी महत्वाची आहे आणि अचूक निदानासाठी मा सि क पा ळी आणि औ षधांचा संभाव्य वापर महत्त्वाचा आहे. बर्‍याचदा, स्त नाची धडधड झाल्यावर स्त नाच्या ऊ तींमध्ये स्पष्ट बदल जाणवतात. र क्त नि र्धा रित करण्यासाठी चाचणी केली जाते.