पती आणि पत्नी च्या वयामध्ये जास्त अंतर असल्यास वै’वाहिक जी’वनात या सम’स्या उ’द्भवू शकतात….काय परिणाम होतात ते जाणून घ्या….!

लाईफ स्टाइल

मानवी जी’वनामध्ये आपल्या हिंदू ध’र्मात सोळा सं’स्कार सांगितले आहेत, माणसाच्या ज’न्मापासून ते मृ’त्यूपर्यंत मानवी जी’वनात वेगवेगळे सं’स्कार चालते. विवाह हा सोळा सं’स्कारांपैकी एक महत्वाचा सं’स्कार मानला जातो. भारतीय सं’स्कृती मध्ये लग्न हा अत्यंत महत्वाचा असा सं’स्कार मानला जातो. ‘लग्न’ ही पायरी प्रत्येकाच्या आयुष्यात आणि प्रत्येकाच्या जी’वनामध्ये येत असते.

जसे प्रेम ठरवून केले जात नाही कधी कोणाच्या प्रेमात पडेल हे आपल्या हातात नसते. तसेच असे म्हंटले जाते कि लग्नाच्या गाठी ह्या स्वर्गात बांधल्या जातात. एकमेकांना साजेसे वधू आणि वर शोधून विवाह केला जातो. लग्नासाठी फक्त वयचं नाही तर एकमेकात सा’मंज’स्यपणा, समजु’तदारपणा आणि अनुकूलता असणे पण आवश्यक असते, म्हणूनच मुलगा आणि मुलगी च वय लग्नासाठी हे योग्य असले पाहिजे.

लग्नासाठी मुलगा आणि मुलगी यांच्या वयातील फरक सुद्धा अत्यंत महत्वाचा असतो. पती आणि पत्नीच्या वयामध्ये जास्त अंतर असेल तर त्यांच्या वै’वाहिक जीवनावर कोणत्या प्रकारे परि’णाम होतात हे आज आपण पाहणार आहोत… सध्याच्या काळाचा जर विचार केला तर लग्नासाठी मुलगा आणि मुलगी मध्ये कमीत कमी ३ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे इतकं वयाच अंतर असावे असे म्हणतो.

पण पूर्वीच्या काळात मुला-मुलींमधील किती वर्षाचे अंतर आहे हे तितक पाहिलं जातं नव्हतं किंवा महत्वाचं वाटत न्हवते. लग्नासाठी पूर्वीच्या काळात वयामधील असणाऱ्या फरकाने कोणताही फरक पडत नव्हता. परंतु आजच्या काळ आणि पूर्वीच्या काळ यातल्या बदलानुसार माणसाच्या जी’वनात पण खूप बदल झाले आहेत.

एका सं’शोधनानुसार समोर आले की वयात जितके जास्त अंतर तितके लग्न तुटण्याचे पण प्रमाण अधिक असते. जर मुलगा आणि मुलगी मध्ये वयाचे अंतर ५ वर्षापर्यंत असेल तर विवाह मोडण्याचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी वाढते. जर हेच अंतर १० वर्षे असेल तर लग्न मोडण्याचे प्रमाण हे ३९ टक्क्यांनी वाढते. जर मुलगा आणि मुलगी मध्ये अंतर १ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर लग्न मोडण्याची शक्यता फक्त ३ टक्के असते.

जर वयाचा खूपच फरक एखाद्या जोडप्यामध्ये असेल तर त्यांना खूप सम स्यांना सामोरे जावे लागते. तसेच समाजाला सुद्धा तोंड द्यावे लागते. या जोडप्यांवर अनेक वेळा टीका केली जाते. विवाहित जोडप्यांमध्ये जर वयात मोठा फरक असेल तर त्यांच्यात कोणत्या सम’स्या उ’द्भवू शकतात ते जाणून घ्या…

१) लैं’गिक सम’स्या – से’क्स हा वै’वाहिक जी’वनाचा अविभा’ज्य घटक मानला जातो. वै’वाहिक जी’वन टिकून राहाण्यासाठी लै’गिंक सं’बध ही अत्यंत महत्वाची मानली जाते. लैं’गिक सुसं’गतेचा जर विचार केल्यास अनेक सम’स्येचा सामना वयाच्या मोठ्या अंतरामुळे करावा लागत असतो. जोडीदार जर वयाने मोठा असेल तर त्याला लैं’गिक इच्छा किंवा कामवा’सनेला सामोरे जावे लागत असते. त्यामुळे तरुण जोडीदाराला त्रास होऊ शकतो आणि अनेक सम’स्या उद्भवतात.

२) सं’तती सम’स्या – परफे’क्ट प्लॅनिंग बाळासाठी करणे आवश्यक असते. बाळासाठी जर योग्य वयामध्ये प्लॅ’निंग केले तर पुढे निर्माण होणाऱ्या सम’स्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. जर वयामध्ये जास्त फरक असेल तर ग’र्भधारणा होण्याची शक्यता जास्त असते. वाढत्या वयामुळे मुले होण्याची वेळ पण निघून जात असते. एकाला मूल हवे असते पण दुसऱ्याला नाही अशा सम’स्या सुद्धा निर्माण होऊ शकतात. प्रज’नन क्षमता ही वाढत्या वयामुळे कमी होत असते.

३) भि’न्न विचार आणि मा’नसिकता – तडजोड आणि समजू’तदारपणा हि वै’वाहिक जी’वनात खूप महत्त्वाचा असतो. जर एकमेकांचे विचार भि’न्न असतील आणि समजून घेण्याची वृ’त्ती नसेल तर नाते पुढे जाऊ शकत नाही. पती आणि पत्नी जर वेगवेगळ्या वा’तावरणात वाढले असतील आणि दोघांची विचा’रसरणी आणि समज वेगळी असेल, तर कोणत्याही बाबतीत म’तभेद होऊन वा’द किंवा भांडण होऊ शकते.

४) जोडीराला दो’ष देणे – वयाचे अंतर जर दोघांमध्ये जास्त असल्यास ही सम’स्या सामान्यच आहे असे म्हणावे लागेल. ही वयाच्या फरकाने उ’द्भवणारी एक सामान्य सम’स्या मानली जाते. लग्नानंतर अनेक लोक जर टीका करत असतील आणि तुमच्यामध्ये जर एकी नसेल किंवा समजून घेण्याची मा’नसिकता पण नसेल तर एकमेकांना तुम्ही दो’ष द्याल. म्हणूनच लग्न करताना वयामध्ये अंतर हे योग्य असणे गरजेचे आहे.