ना त्यात सुख व शांती हवी असेल तर असं ओळखा तुमच्या पत्नीला सं भो ग सुख प्रा प्त झालंय… अन्यथा…

लाईफ स्टाइल

से क्स करताना दोन्ही जोडी दारांनी समा धानी होणे आवश्यक असते. साधारण पणे असे दिसून येते की महिलांच्या समा धानाची या बाबतीत कमी काळजी घेतली जाते, ज्यामुळे त्यांची चिड चिड होते. अशा परिस्थितीत तुमच्या जोडी दाराला ऑ र्गै ज्म चे सॅ टि स्फॅ क्शन मिळाले की नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

पुरुष जोडी दाराला सं भो ग करताना एकच गोष्ट सतावत असते की आपल्या स्त्री जोडी दाराला परम सुख देऊ शकतो की नाही..? अर्थात तिला ऑ र्गे झ म म्हणजेच च र म सु खाची प्रा प्ती होते आहे की नाही. तुमच्या सुद्धा मनात अनेकदा हा प्रश्न आलाच असेल की आपल्या जोडी दाराला ऑ र्गे झ म मिळाला की नाही हे कसे ओळखावे..?

तुम्ही जोडी दाराला विचारल्या वर ती हो असेच म्हणणार, पण खरंच तिला ऑ र्गे झ म मिळाला आहे की नाही हे ओळखणे काहीसे कठीण असले तरी अशक्य मात्र नक्कीच नाही. आज आम्ही तुमच्यासाठी हाच खास लेख घेऊन आलो आहोत ज्या द्वारे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की तुमच्या जोडी दाराला ऑ र्गे झ म प्रा प्ती झाली आहे की नाही हे तुम्ही कसे ओ ळखू शकता?

चला तर जाणून घेऊया असे काही संकेत ज्यावरून स्त्रीला ऑ र्गे झ म मिळाला हे दिसून येते. तिच्या शारी रिक हाल चा ली बदलतात. सं भो ग सु ख प्रा प्त झाल्यावर स्त्रियांच्या शरी रात थोडा बदल होतोच. त्यांचे श री र वि विध पद्धतीने हालचाल करू लागते. त्या आपल्या शरी राला आ कुं चित करून घेतात.

अचानक पणे त्यांचे श रीर थर थ रु लागते. त्या अचानक थकून सुद्धा जातात. से क्स करताना य गोष्टी तुम्हाला जाणवणार नाहीत. पण जेव्हा तुमची जो डी दार ऑ र्गे झ म पर्यंत पोहोचेल तेव्हा मात्र तुम्हाला सुद्धा याची नक्की जाणीव होईल. यो नी सं कु चित होते – जेव्हा तुमची स्त्री पा र्ट नर आपल्या च र म सु खा पर्यंत पोहोचते तेव्हा तुम्हाला जाणीव होते की तिने आपली यो नी आ कुं चि त करून घेतली आहे.

तुम्हाला त्यातला दाब सहज जाणवू शकतो. ज्या पद्धतीने पुरुषाचे लिं ग उ त्ते जि त झाल्यावर अधिक जा स्त कडक आणि जाड होते, त्याचप्रमाणे यो नी मध्ये सुद्धा ता ठ र प णा जाणवू लागतो. जेव्हा तुम्हाला से क्स वेळी ही जाणीव होईल तेव्हा तुम्ही समजू शकयता की तुमच्या जोडी दा राला सं भो ग सु ख मिळाले आहे.

तिचे लक्ष नसते – जेव्हा स्त्रीला ऑ र्गे झ म मिळणार सातो तेव्हा तिचे लक्ष पूर्णपणे विचलित होते. तिचे तुमच्यावर सुद्धा लक्ष कें द्रित होत नाही. अनेक स्त्रिया ऑ र्गे झ म च्या वेळेस आपले डोळे बंद करतात. अर्थात ते डोळे बंद होतात असे म्हणणे उ चित ठरेल. तिच्या चेहऱ्यावर काही क्षण खूप चलबिचल असते.

पण जेव्हा ऑ र्गे झ म मिळतो तेव्हा मात्र ती अगदी शांत होऊन जाते आणि तेव्हा तुम्ही म्हणू शकता की तुमच्या सं भो गा तून तिला च र म सु खा ची प्रा प्ती झाली. श री र अ धिक से न्सि टि व्ह होते – स्त्रीचे श रीर ऑ र्गे झ म च्या जवळ असताना खूप जास्त से न्सि टिव्ह होते.

तिच्या ऑ र्गे झ मच्या नंतर सुद्धा जर तुम्ही सं भो ग सुरु ठेवला तर ती अधिक जास्त प्र ति क्रि या देऊ शकते. कारण तिला प्रत्येक गोष्टीतून जास्त अनुभव मिळवण्याची इ च्छा निर्माण होते. अशावेळी प्ले झ र जास्त मिळू शकतो पण ऑ र्गे झ म झाल्याने वे द ना होण्याची सुद्धा शक्यता असते.

मू ड मध्ये दडल्या आहेत गोष्टी – जेव्हा स्त्रियांना ऑ र्गे झ म मिळत नाही तेव्हा त्या चि ड चि ड करतात. मात्र जेव्हा ऑ र्गे झ म मिळतो तेव्हा मात्र त्या खुश असतात. त्यांचा मू ड खूप चांगला असतो. ज्या स्त्रियांना आपल्या जोडी दारा कडून ऑ र्गे झ म मिळतो त्या स्वत: मग इं टी मे ट होऊ पाहतात.

मात्र ज्या स्त्रियांना ऑ र्गे झ म मिळत नाही त्या तितक्या त न्मय तेने सं भो ग करण्यास तयार नसतात. अनेकदा याचेच परिणाम ना त्या वर होऊ शकतात. म्हणूनच ऑ र्गे झ म आणि यो ग्य सं भो ग ही सुद्धा सुखी ना त्याची महत्त्वाची किल्ली आहे.