थ्री स’म म्हणजे तिहेरी मजा, पण…

जरा हटके

जेव्हा लैं गिक सं बंध येतो तेव्हा काहींना त्याबद्दल संकोच वाटतो, तर काहींना त्यांच्या कल्पनाशक्तीला वाव मिळतो. प्रत्येक व्यक्तीची त्याबद्दलची विचारसरणी आणि दृष्टिकोन वेगळा असतो. ज्यांना या सगळ्यामध्ये प्रयोग करायला आवडतात ते नवीन प्रयोग करण्यात मागे राहत नाहीत. त्याच वेळी, काही लोक अशा पद्धती देखील वापरतात, ज्या सर्व सामान्य नाहीत आणि

मोठ्या प्रमाणात एखाद्या व्यक्तीच्या चा रित्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. यापैकी एक म्हणजे थ्रीसम शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करणे, म्हणजेच तीन लोकां सोबत सं बंध बनवणे. या मा र्गात जाण्यापूर्वी, त्याच्याशी संबं धित काही गोष्टी जाणून घेणे चांगले. शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याची मजा तेव्हाच येते जेव्हा पती-पत्नी एक मेकांशी जव ळीक सा धतात,

केवळ शारी रिकच नव्हे तर भाव निकदृष्ट्या ही एकमेकांशी जोडले जातात. जरी अनेक जो डपी दी र्घकाळ घ निष्ठ राहण्यासाठी समान लैं गिक स्थितीचा प्रयत्न करतात. वारंवार एकाच प्रकारची लैं गिक पो झि शन तुम्हाला कंटाळवाणी वाटू शकते, परंतु बर्याच लोकांना स र्वो त्तम लैं गिक पो झि शन्स बद्दल माहिती नसते,

ज्यामुळे ते नवीन पो झि शन्स वापरण्यास सक्षम नाहीत. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना काही लैं गिक पो झिशन ट्राय करून से क्सची मजा द्वि गु णित केली जाऊ शकते. मसाला लैं गिक जीवनात भर घालतो – असे सं बंध सामान्य हे काही नाहीत. ते लैं गिक जीवनाला मसाला देतात.

जर दोन लोकांनी संम तीने तिसर्‍या व्यक्तीला त्यांच्या मध्ये आणायचे ठरवले तर याचा अर्थ असा होतो की ते सामान्य लैं गिक जीवनाला कंटाळले आहेत किंवा काहीतरी नवीन अनुभवून त्यांना समा धानी करायचे आहे. आनंद पातळी वाढणे – ज्या लोकांना जंगली स्प र्श आवडतो किंवा लैं गिक प्र योग आ वडतात, त्यांना हा प्रकार आनंदाने भरलेला अनु भव वाटतो.

जेव्हा शारी रिक सं बंध हा समा धान कारक असतो, तेव्हा ते शरी रात डोपा माइन सोडते, ज्यामुळे आनंदाची भावना येते. या पेशी माणसां मधील त णावही दूर करतात. त्रास सुरू होतो – मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारची आ नंदाची सवय लागली तर त्याला त्रा साला सा मोरे जावे लागू शकते.

जर ती व्यक्ती रिले शन शिप मध्ये असेल आणि त्यांचे नाते अशा टप्प्यावर पोहोचले असेल जिथे ते एकमेकांशी जव ळीक सा धण्यास तयार असतील तर त्या व्यक्तीला शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्या दरम्यान कमी आनंद वाटू शकतो. याचा विपरीत परिणाम जो डप्याच्या लैं गिक अनुभ वावर होईल, ज्याचा परिणाम नाते सं बंधा वर ही झाल्या शिवाय राहणार नाही.

दुसऱ्याकडे आक र्षित व्हा – संमतीने या प्रकारचा लैं गिक अनु भव अनु भवणाऱ्या जो डप्यांना काही जो खमीचा सामना करावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याला त्यांच्या जोडी दारा पेक्षा तिसर्‍या व्यक्तीकडून चांगले लैं गिक समा धान मिळत असेल, तर ते जोडी दारा ऐवजी शारी रिक सं बंध या मधे गुंतलेल्या तिसऱ्या व्यक्तीकडे आक र्षित होऊ शकतात.

नियंत्रण गमावणे – या प्रकारच्या सं भो गा तील सर्वात मोठा धो का म्हणजे नियं त्रण गमावणे. आ नंद शोधणारी व्यक्ती नाते सं बंध बनवताना स्वतःच्या पद्धतींचा अवलंब करते, ज्यामुळे त्याला समा धान मिळू शकते, परंतु समोरच्या साठी तो वा ईट अनुभव ठरू शकतो. परंतु थ्री स’म शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्या दरम्यान परिस्थिती नियं त्रित करणे सोपे नसते आणि गोष्टी घडत राहतात. अशा स्थि तीत दुखापत होण्याची शक्यताही वाढते