थंडीत शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याचे 4 रोमां चक मा र्ग, जे तुम्हाला उ त्साह वाढवण्यास मदत करतील…!

लाईफ स्टाइल

तुमच्यासाठी भाग्यवान, काही सं भो ग युक्त्या आहेत ज्या हिवाळ्यातील प्रेमींसाठी बनवल्या जातात. म्हणून, थोडा चहा घ्या, गुडघ्या पर्यंत मोजे घाला आणि तुमच्या आयुष्यातील सर्वात रोमां चक आणि मा दक हं गाम सुरू करण्यासाठी सज्ज व्हा. थंडीत लोक शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याचा खूप आनंद घेतात.

पण जेव्हा ही थंडी खूप वाढते तेव्हा लोक शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी फा रसे महत्त्व देत नाहीत. पण थंडीत सं बंध प्रस्था पित करणं तुमच्या आ रोग्या साठी तर चांगलंच आहे, पण त्याचवेळी थंडीत से क्स करणं तुमच्यासाठी खूप छान अनुभव असू शकतो. ब्लँकेटखाली शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करणे हा नेहमीच एक चांगला अनु भव असू शकतो.

तथापि, कधीकधी थंडीत शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी आपले श रीर उबदार करणे थोडे कठीण होऊ शकते. यासाठी तुम्ही अनेक प्रयत्न केले असतील, ज्यामध्ये अनेक वेळा तुम्हाला यश मिळेल तर कधी त्यात तुम्ही यशस्वी होऊ शकणार नाही. थंड हवामान असे आहे की शरीराला उबदार ठेवण्याचे आव्हान त्यामधे आहे.

1. उत्तम शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी मोजे घाला – हिवाळ्यात उबदार मोजे किंवा मां डी-उंच मोजे घालण्यावर भर द्यावा. तुमचे पाय उब दार ठेवतील अशी कोणतीही गोष्ट. का..? खरं तर याचे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आहे. हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे की जेव्हा स्त्रीचे पाय उब दार असतात,

तेव्हा तिला प्रेमाच्या वेळी कळस गाठण्याची चांगली संधी असते. थंडीच्या महिन्यांत हे थोडे आ व्हा ना त्मक असू शकते. थंडीच्या महिन्यात आपण अनेकदा उब दार स्टॉ किं ग्ज काढतो. हे गरम आहे, परंतु हे आपल्याला हिवाळ्यातील लैं गि क सं बंध ठेवण्यास देखील मदत करू शकते.

2. ओरल सं बंध प्रस्था पित करण्या पूर्वी ग रम चहा प्या – तुमच्या पा र्टनर सोबत ओ रल सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी ही एक मजे दार युक्ती आहे. एक कप चहा बनवून प्या. त्याला वाटेल की तुम्ही सो फ्या वर आरा म शीर रा त्रीची तयारी करत आहात. मुळात, तुम्ही एक पेय घ्याल, ते तुमच्या तों डा भो वती फिरवा आणि नंतर तुमच्या जो डी दाराला तुमच्या आयुष्यातील सर्वो त्तम ओ रल संबं धांचा अनुभव द्या. उब दा र भा वना पुरुष आणि स्त्रिया दो घांसाठी उ त्तम आहे. हे थंडीच्या रात्री तुमचे लिं ग त्व रीत उब दार करू शकते.

3. स्पू निं ग चा वापर करून सं भो ग करा – हिवाळ्यात स्पू निं ग पेक्षा काही चांगल्या लैं गि क संबं धांच्या पो झि शन्स आहेत, जे तुम्हाला उब दा र ठेवण्यास मदत करू शकतात. ही एक पो झि शन छान आहे. या स्थितीत शारी रिक सं बंध प्रस्था पित केल्याने, तुम्ही तुमच्या जोडी दारा च्या अगदी जवळ राहू शकाल आणि त्यांचे श रीर पूर्ण पणे अनुभवू शकाल.

या स्थितीत सं बं ध प्रस्था पित करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जोडी दाराच्या पा ठीवर झो पावे लागेल. तुम्हाला तुमच्या एका खां द्या वर झो पावे लागेल. या प्रकरणात पु रुष मा गू न स्त्री मध्ये प्रवेश करू शकतो. ही पो झि शन तुम्हाला पूर्ण पणे हॉट बनवेल आणि या दर म्यान तुम्ही तुमच्या पा र्ट नर शी बोलू शकता. तुम्हाला इथे बो ल्ड काही बो लायचे आहे जेणेकरून तुमच्या पा र्ट न रला चांगले वाटेल.

4. तेल वापरा – उब दा र तेल शरी रा साठी अधिक चांगले असू शकते, ते थंड असताना एक आनं द दायी भा वना निर्माण करतात आणि त्यांना आ श्च र्य का रक वा स येतो. या तेलाने जोडी दारा ला मसाज करा. हिवाळ्यात मा लिश करणे अधिक चांगले होऊ शकते. हे खूप बोल्ड तसेच रोमांचक आहे. जेव्हा तुमचा पा र्ट नर तुम्हाला म सा ज करतो किंवा तुम्ही त्यांना म सा ज करतो तेव्हा त्यांना खूप छान वाटेल.

हा मसाज तुम्हाला संबं ध प्रस्था पित करण्याच्या दि शेने ही नेईल. या तेलाच्या मसाजमुळे त्व चे वर मुंग्या येण्याची भा वना निर्माण होते, जी नेहमीच एक छान स्प र्श असते. आपण हे कोठे वापरता याची काळजी घ्या. जर तुम्हाला वं ग ण म्हणून तेलांचा प्र यो ग करायचा असेल तर, त्या उद्देशाने डि झा इ न केलेले काही खरेदी करा आणि त्यामुळे जळजळ किंवा सं स र्ग होणार नाही.