जोडी दाराच्या डोळ्यावर पट्टी बांधून असे करा शारी रिक सं बं…. रात्र आणखी रंगेल…!

लाईफ स्टाइल

कंटाळवाणे लैं गिक जीवन मसालेदार आणि मनोरंजक बनवण्यासाठी जो डपे अनेक मा र्ग वापरतात. यापैकी एक पद्धत म्हणजे डोळ्यांवर पट्टी बांधणे. जर तुम्हाला ही पद्धत आवडत असेल तर तुम्ही ती अनेक प्रकारे करू शकता. शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना ब्ला इंड फोल्ड करण्यासाठी आम्ही येथे काही उत्तम आणि मनोरंजक टिप्स घेऊन आलो आहोत.

जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडी दारा सोबत एकाच शारी रिक सं बंध पो झि शनची वारंवार पुनरा वृत्ती करता तेव्हा ते कधीतरी कंटाळवाणे होते. अशा परिस्थितीत, लैं गिक जीवन मसालेदार आणि मनोरंजक बनवणे आवश्यक आहे. यासाठी तुम्ही तुमच्या जोडी दारा सोबत बे डवर नवीन प्रयत्न करू शकता. तुमचे लैं गि क जीवन उत्ते जित करण्यासाठी डोळ्यांवर पट्टी बांधणे हा एक अतिशय मादक आणि मनोरंजक मा र्ग असू शकतो.

जेव्हा तुमचे डोळे बंद असतात, तेव्हा तुम्ही से क्ससाठी अ धिक उ त्सा हित होऊ शकता. शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना ब्ला इंड फो ल्ड कसे करावे यावरील काही उत्तम आणि मनोरंजक टिप्स येथे आहेत. ज्याच्या मदतीने तुम्ही तुमचे कंटाळवाणे लैं गिक लाईफ मसालेदार बनवू शकता.

आरामात झोपा – जेव्हा तुमचा जोडी दार डोळ्यांवर पट्टी बांधलेला असतो तेव्हा झोपणे आणि तुमच्या जोडी दाराच्या साहसांचा आनंद घेणे हा देखील उत्ते जित करण्याचा एक चांगला मा र्ग आहे. तुम्ही बेडवर पडून या क्षणाचा आनंद लुटता, जेव्हा तुमचा जोडी दार तुमच्या लैं गिक भा गाला बंद डोळ्यांनी सांभाळतो, तेव्हा तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी त्याचा आनंद घेऊ शकाल.

बो ल्ड भाषा किंवा बोल – तुमच्या जोडी दाराच्या किंवा स्वतःच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधा आणि त्यांना ऐकायच्या असलेल्या सर्व लैं गिक गोष्टी ऐकण्यासाठी तुमचे कान उघडे ठेवा. या दरम्यान, तुम्ही तुमची लैं गिक कल्पना एकमेकांसोबत शेअर करून एकमेकांना उत्ते जित करू शकता. बंद डोळ्यांनी अशा गोष्टी बोलणे खूप मा दक असू शकते.

डोळ्यावर पट्टी आणि बर्फ – हे अंथ रुणा वर एक प्रा ण घा तक संयोजन असू शकते. ही पद्धत डोळ्यांवर पट्टी बांधल्यानंतर तुमच्या जोडी दाराला आनंदाने ओ रडण्यास भा ग पाडू शकते. ही पद्धत वापरण्यासाठी, प्रथम आपल्या जोडी दाराच्या डोळ्यावर पट्टी बांधा.

त्यानंतर आईस क्यूब घ्या आणि तुमच्या महिला जोडी दाराच्या शरी रा वर हळूवारपणे फिरवायला सुरुवात करा. असे केल्याने ती शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी आणखी उत्ते जित होऊ शकते. पण लक्षात ठेवा की हे करण्यापूर्वी एकदा तुम्ही तुमच्या जोडी दाराची संमती घेतली पाहिजे.

डोळ्यावर पट्टी बांधून ह स्त मै थुन करा – डोळ्यावर पट्टी बांधून ह स्त मै थुन करणे देखील एक आ श्च र्यकारक भावना असू शकते. जर तुम्हाला आधीच चालू वाटत असेल, तर तुम्ही डोळ्यांवर पट्टी बांधून स्वतःला अधिक चालू करू शकता. तसेच, अशा जोडी दारा शेजारी ह स्त मै थुन करणे खूप सोपे आहे आणि त्वरीत क्ला य मॅ क्स करण्याचा एक चांगला मा र्ग आहे.

अरोमा थे रपीला त्याची जादू करू द्या – डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असताना तुमच्या सं वे दना सक्रिय करण्याचा अरोमा थेरपी देखील एक उ त्तम मा र्ग असू शकतो. विविध प्रकारचे सु गंध तुम्हाला उत्ते जित करू शकतात आणि तुम्हाला वेगवेगळ्या जगाची अनुभूती देतात. तुमचा जोडी दार विविध प्रकारच्या सु गंधां मध्ये तुमची काळजी घेतो आणि तुमची काळजी घेतो तेव्हा तुम्हाला पूर्ण पणे उत्ते जित वाटेल.