एखाद्या मुलाने किंवा मुलीने लग्नाआधी सं भो ग केला आहे की नाही हे कसे ओळखावे… या पद्धतीने वोळखा फक्त 2 मिनटात

लाईफ स्टाइल

एखाद्या मुलाने विवाह पूर्व लैं गि क सं बंध ठेवले आहेत की नाही हे कसे शो धा यचे हे या लेखात स्पष्ट केले आहे. तज्ञ देखील सह मत आहेत की पहिल्यांदाच, बहुतेक मुले आणि मुली से क्स करताना घाबरतात. याचे कारण अति उत्ते जना मुळे घब रा ट वाढते. जर तुमचा पा र्ट नर तुमच्या सोबत पहिल्यांदा से क्स करताना थो डा घा बरला असेल तर तुम्ही सांगू शकता की ती अजूनही व्ह र्जि न आहे. अशी अनेक चिन्हे आहेत ज्यांच्या मदतीने एखाद्या मुलाने लग्ना पूर्वी से क्स केला आहे की नाही हे ओळखता येते.

सर्व प्रथम, आपण हे समजून घेतले पाहिजे की मुलगा किंवा मुलगी यांच्या कौ मा र्या साठी कोणतीही वै द्य कीय चाचणी नाही. याचा अर्थ मुलाने किंवा मुलीने कोणा सोबत लैं गि क सं बंध ठेवले आहेत की नाही हे चाचणी द्वारे शोधले जाऊ शकत नाही. मुलींच्या बाबतीत, कौ मा र्य हे सहसा झि ल्ली किंवा हाय मे नशी संबं धित असते. असे मानले जाते की ज्याचे हाय मन तुटलेले आहे ती कु मारी नाही. मात्र, याबाबत डॉ क्ट रांचे मत वेगळे आहे.

डॉ क्ट रांचा असा विश्वास आहे की हाय मे न हा यो नी च्या भिं ती वर असलेल्या ऊ त कांचा पातळ तुकडा आहे. हे सहसा यो नी जवळ एक छि द्र म्हणून पाहिले जाते. सुमारे 10-15 टक्के मु लींना ज न्मा च्या वेळी हा य मेन नसते. त्यामुळे हा य मेन तो डण्याचा आणि कौ मा र्य गमा व ण्याचा प्रश्नच येत नाही. दुसरे, हा य मेन सं भो ग न करता खं डित होऊ शकते. किंबहुना, ह स्त मै थुन करताना, टॅ म्पॉ न बदलताना किंवा कोणत्याही वि शि ष्ट कारणास्तव ते तुटू शकते.

मुलाने विवाह पूर्व लैं गि क सं बंध ठेवले की नाही हे जाणून घेण्याचा कोणताही शारी रिक आणि लैं गि क मा र्ग नाही. परंतु आपण काही मा र्गां नी शोधू शकता. अशी मुले त्यांच्या पहिल्या भेटीत मुलींशी बोलण्यास लाजाळू किंवा घाबरतात किंवा त्यांना बोलण्यास अ स्व स्थ वाटते. बरं, या 10 यु क्त्या आणि चिन्हे वापरून तुम्ही जाणून घेऊ शकता की एखाद्या पुरुषाने लग्नापूर्वी से क्स केला आहे की नाही. चला, या ले खात आम्ही तुम्हाला अशी काही गोष्ट सांगणार आहोत जेणे करून तुम्हालाही कळेल की तुमच्या पतीने लग्नाआधी से क्स केला आहे की नाही..?

खरोखरच काही चिन्हे आहेत ज्यावर थोडे लक्ष दिल्यास तुम्हाला कळेल की मुलाने लग्नापूर्वी से क्स केला आहे की नाही. ना त्यात लाज वा’टणे – जर एखाद्या मुलाने कधीही से क्स केला नसेल तर त्याला ते कसे सुरू करावे याची कल्पना नसते. तो माणूस तुम्हाला स्प र्श करण्यापूर्वी किंवा चुं बन घेण्यापूर्वी विचारू शकतो. त्याच वेळी, जर एखाद्या मुलाने लग्नापूर्वी लैं गि क सं बंध ठेवले असतील तर त्याला काहीही न बोलता ते कसे सुरू करावे हे समजेल.

कं डो म कसा वापरायचा हे माहित नाही – ज्या मुलांनी लग्नाआधी से क्स केला नाही, त्या पुरुषाला कं डो म च्या वापराबद्दल अजि बा त माहिती नसते. याची माहिती नसल्या मुळे, तो अनेक वेळा ते घालण्याचा प्र य त्न करेल आणि तो आपल्या लिं गा वर घेण्यास अनेक वेळा अ य श स्वी होईल. याचा अर्थ असा नाही की तो व र्जि न आहे, परंतु असे देखील असू शकते की त्याने ते कधीही वापरले नाही.

लवकर डि स्चा र्ज – आम्ही तुम्हाला सांगतो की खूप लवकर का मो त्ते जक होणे ही देखील आ रोग्य सम स्या असू शकते. परंतु त ज्ञां चे असे मत आहे की अनेक मुले पहिल्यांदा से क्स केल्यावर खूप लवकर का मो त्ते जना मिळवू शकतात. याचा अर्थ असा की पहिल्यांदा से क्स करणाऱ्या पुरुषाला लैं गि क उत्ते जना वाढल्यामुळे लवकर स्त्रा व होऊ शकतो.

से क्स दरम्यान अ स्व स्थ ता – यात काही शंका नाही आणि तज्ञ देखील सहमत आहेत की बहुतेक मुले आणि मुली जेव्हा पहिल्यांदा से क्स करतात तेव्हा ते घाबरतात. याचे कारण अति उत्ते जना मुळे घब राट वाढते. जर तुमचा पा र्ट नर थोडा घाबरलेला असेल तर तुम्ही समजू शकता की त्याने लग्नापूर्वी से क्स केला नाही.

से क्स सुरू करण्यास अक्षम – जर तुम्ही एखाद्या पुरुषा सोबत रि ले शन शिप मध्ये असाल आणि तो तुम्हाला स्प र्श करण्यास किंवा से क्स करण्यास सं को च करत असेल तर याचा अर्थ असा आहे की त्याने लग्नापूर्वी से क्स केला नाही. खरं तर, लग्नाआधी से क्स केलेल्या मुलांना से क्स साठी मुलीला कसं तयार करायचं हे माहीत असतं आणि अशी मुलं काही वेळा एक शब्दही न बोलता, फक्त हात वारे करून मुलीला से क्स साठी राजी करतात.

जर तुमचा जोडी दार तुम्हाला स्प र्श करण्यास आणि चुं बन घेण्यास लाजाळू असेल आणि से क्स चा उ ल्ले ख करत नसेल, तर त्याने लग्नापूर्वी से क्स केला नाही. एका मुलीसोबत अं थ रुणा वर सं कोच करणे – से क्सो लॉ जि स्ट मा नतात की बे ड वर पा र्ट नर सोबत लैं गि क, घ नि ष्ट आणि ग लि च्छ बोलण्याने लैं गि क उ त्ते जना वाढते. जेव्हा एखादा मुलगा आपल्या जोडी दारा सोबत पहिल्यांदा अं थ रुणा वर असतो तेव्हा त्याला त्याच्या जोडी दाराशी घा णे रडे बोलता येत नाही आणि

जोडी दार घा णे रडे बोलू लागतो तेव्हा त्याला ला ज वाटू लागते आणि क पडे उतर वा यला तो खूप सं को च आणि ला जतो. मुलाने लग्ना पूर्वी से क्स केला नाही आणि तो पहिल्यांदाच से क्स करणार आहे हे या आ धा रा वर अगदी सहज कळू शकते.