एका रात्रीत किती वेळा सं भोग करावा ..? अति सं भोग केल्यास त्याचे काय परिणाम होतात…विवाहित लोकांनो एकदा पहाचं अन्यथा

लाईफ स्टाइल

लैं -गि-क सं बंध ठेवणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रि’या आहे, त्यामुळे ती प्रत्येक व्यक्तीवर आणि व्यक्तीच्या मनस्थिती वर अवलंबून असते. आपल्या स माजामध्ये या विषयावर फारसे बोलले नाही, चर्चा केली जात नाही त्यामुळे अनेक गै’रसमज निर्माण झाल्याचे आढळते. बऱ्याच वेळेला का मक्री डा म्हणजेच लैं -गि-क जी वनाबद्दल कुठेही फारसे बोलले जात नाही, शिक्षण दिले जात नाही.

शा रीरिक सं बंध ही एक अत्यंत खा जगी, नाजूक आणि सं वेदनशील बाब आहे. शा रीरिक सं बंधाविषयी प्रत्येकाचे मत हे वेगवेगळे असते. जोडीदाराबद्दल प्रेम व्यक्त करण्यासाठी श रीर सं बध ठेवणे गरजेचे असते. आपल्या जोडीदाराबद्दल प्रेम व्यक्त करण्यासाठी शा रीरिक सं बंध सर्वात प्र’भावशाली असतात. आ रोग्यासाठी फा यदेशी’र- निरो-गी जी’वनासाठी से -क्स अत्यंत लाभदायी आहे, असे सिद्ध झाले आहे.

से -क्स केल्यानंतर हा-र्मो न्स सिक्रेट होतात त्यामुळे रो-ग प्रतिकारक शकतो वाढण्यास मदत होते. मात्र जर से -क्स बद्दल पुरेशी महिती नसेल तर हा विषय आनंद देणारा नसून क्लेश निर्माण करणारा होऊ शकतो. आज आपण पाहणार आहोत रात्रीतून से -क्स किती वेळा करायचे, कोणत्या दिवशी से -क्स करू नये, एका रात्रीमध्ये किती वेळा से -क्स करावे, आणि जर अति से -क्स केले तर कोणते परिणाम होतात हे जाणून घेऊया….!

१) श रीराची स्वच्छता – से -क्स करण्याच्या अगोदर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे श रीराची स्वच्छता करणे होय. सं बध ठेवण्यागोदार श रीर स्वच्छ करून, फ्रेश होऊन आणि अनावश्यक केसांची स्वच्छता बाळगणे हे आवश्यक असते. जर श रीराची स्वच्छता राखली तरच लै -गिं-क क्रियेचा आनंद मिळतो.

२) से -क्स करण्यासाठी कोणता दिवस आणि कोणती वेळ योग्य असते:- सं -बं-ध कधी ठेवावे आणि कोणत्या काळात ठेऊ नये हे लक्षात घेणे सुद्धा गरजेचे असते. रात्री १२ च्या पूर्वी आणि पहाटे ३ नंतर प्रत्यक्ष सं -बंध ठेवावे. कारण मधल्या ३ तासांमध्ये जर सं -भो-ग केल्यास या वेळेत राहिलेला ग र्भवि कृत निघण्याचे चिन्ह जास्त असतात.

मात्र या तीन तासांमध्ये रो -मँटिक गोष्टी, चुं -बन इत्यादी प्रकारे माहोल रो -मँटिक करू शकतो. तसेच सण-उत्सव, अमाव’स्या-पौर्णिमा, एकादशी-चतुर्थी हे दिवस पाळले पाहिजे कारण असे केल्यामुळे आपल्यात पुन्हा ऊर्जेचा संचार होऊन वी -र्य निर्माण होते. आणि से -क्स करण्यासाठी अधिक ता जेतवाने होत असतो.

३) एका रात्रीत किती वेळा सं -भो-ग करावे – वातावरण रो’ मँटिक आणि से -क्सी असल्याशिवाय सं बंध ठेवता येत नसतो. जर से -क्स करताना जेवढे त्यामध्ये गुं तून राहू तेवढे वेळा सं -भो-ग करता येते. से -क्सी वा’तावरण टिकेपर्यंत सं बंध ठेवावेत. जर सं बंध ठेऊन श रीर थकले असेल तर परत ठेऊ नयेत कारण इ म्प्रेशन लगेच खाली जात असते.

तसेच नुकत्याच झालेल्या सं शोध नातं असे आढळून आले आहे की, म हि लांच्या मा सिक पा ळी च्या दोन आ ठवड्यांनंतर आपण प्रणय केला पाहिजे. कारण यावेळी, म हि लांच्या त्या भागाचा वरचा स्त र सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढतो आणि अशावेळी म हि लांमध्ये त्या गोष्टीची इच्छा देखील मोठ्या प्रमाणत असते, त्यामुळे यावेळी प्र ण य करणे आपल्या आ रो ग्यसाठी आणि वै वा हिक जी वनासाठी महत्वाचे ठरते.

आता प्रश्न असा पडतो कि किती वेळा प्र ण य करावा तर आपणस सांगू इच्छितो कि वै द्यकीय शा स्त्रानुसार या गोष्टीला कशाची सुद्धा मर्यादा नाही. या गोष्टीवर त ज्ञ सांगतात कि हे सर्व आपल्या दो घांवर अवलंबुन असते. कारण प्रत्येक व्यक्तीची शा री रिक आणि मा न सिक इच्छा आणि क्ष मता वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे जर आपण या गोष्टीसाठी शा री रिक आणि मा न सि क दृष्ट्या तयार असाल तर आपण दिवसातून किंवा आ ठवड्यातून किती वेळा सुद्धा आपल्या जोडी दारां सोबत प्र ण य करू शकता.

४) जास्त वेळा से -क्स केल्यामुळे अपा य होतो का ? जी वनात कोणतीही गोष्ट अति प्रमाणात केल्यावर त्याचे परिणाम भो गावे लागत असतात. तसेच श रीर सुखाचे सुद्धा आहे. एका महिन्यामध्ये दहा दिवस सं बंध ठेऊ शकतो. यापेक्षा जर जास्त ठेवल्यास जेवण, आराम आणि आपली दिनचर्या ठीक असली पाहिजे. दि नचर्या ठीक असेल तरच होणारे अपा’य आपलं जास्त नुकसान करू शकत नाहीत.

५) किती वेळा श रीर सं बंध ठेवावे – से -क्स करण्याची जेव्हा जेव्हा इच्छा होते तेव्हा श रीर सं बंध ठेवण्यास पात्र आणि उत्साही असतो. जेवढे उत्साही असू तेवढी का मक्री डा आपण करू शकतो. पण सं -बंध ठेवताना आपल्याबरोबर समोरचा व्यक्ती सुद्धा तितकाच तयार असला पाहिजे. जर आपली इच्छा असेल आणि दुसऱ्याची इच्छा नसेल तर श रीरसुख कधीच मिळत नाही.

श रीरसु-ख मिळवणे ही प्रत्येकाची गरज आणि हक्क असतो. पण से -क्स करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे ती समजली तर जी वनात श रीरसु खाचा चांगल्या प्रकारे आंनद मिळू शकेल.