अं त्य संस्कारा नंतर आंघोळ का करावी लागते…? आणि आंघोळ नाही केली तर त्या वेक्ती सोबत…

लाईफ स्टाइल

आपण सर्वांनी लहानपणा पासून पाहिलं आहे की लोक अं त्य यात्रेत किंवा अं त्य संस्कारात सहभा गी झाल्यानंतर स्ना न करतात. हे का केले जाते याचा कधी विचार केला आहे? तो आपल्या धा र्मि क श्र द्धे चा भा ग आहे असे आपण मानत आलो आहोत, पण प्र त्य क्षा त त्याला वै ज्ञा निक कारण आहे. प्रत्येकाला माहित आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या मृ त्यू नंतर त्याचे श रीर कुजण्यास सुरवात होते.

याला इंग्रजीत decompose म्हणतात. शरीराचे विघटन झाल्यावर त्यात अनेक प्रकारचे जी वा णू वाढू लागतात. हे जि वा णू मृ त दे हा भो वती असलेल्या लो कांवर ह ल्ला करतात. या घा तक जीवाणू पासून मु क्त होण्यासाठी आंघोळ आवश्यक आहे. हिं दू ध र्मा तील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जुन्या काळात आ रोग्य सेवा चांगल्या नव्हत्या.

लसीकरणा बाबत तितक्या सुविधा आणि जनजा गृ तीही नव्हती. त्याच वेळी, एखाद्या व्यक्तीचा मृ त्यू गं भी र सं सर्ग जन्य रो गां मुळे होत असे. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी अं त्य संस्कारा नंतर अंघोळ करून कपडे बदलण्याची प्रथा सुरू झाली, ती आजता गायत सुरू आहे. हिं दू ध र्मा त मृ त दे ह जाळण्याची परं परा असल्याची माहिती आहे.

असे मानले जाते की मानवी श रीर पृथ्वी, पाणी, अ ग्नि, आ काश आणि वा यु या पाच घटकांनी बनलेले आहे. मृ त शरी राला जाळून ही पाच त त्वे आपापल्या घटकां मध्ये मिस ळून जातात आणि पु न र्ज न्म झाल्यावर पुन्हा शरी रात मिसळतात. जेव्हा कोणी ज न्मा ला येतो तेव्हा आनंद पुरेसा असतो, पण नि स र्गा चा नियम आहे की जो या जगात आला आहे त्याला कधीतरी जावेच लागते.

माणसाच्या शेवटच्या प्रवासात त्याला ओळखणारा प्रत्येकजण जातो. वेगवेगळ्या ध र्मां नुसार वेगवेगळे विधी केले जातात. पण तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली असेल की, एखाद्या व्यक्तीच्या अं त्य संस्कारा नंतर, जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या घरी परत येते तेव्हा तो प्रथम स्ना न करतो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तो असे का करतो?

यामागील धा र्मि क आणि वैज्ञानिक दोन्ही कारणे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. हे एक धा र्मि क कारण आहे – शेवटच्या प्रवासासाठी प्रत्येक ध र्मा च्या स्वतःच्या प्रथा आहेत. हिं दू ध र्मा तही असेच काही नियम आहेत. जेव्हा कोणत्याही मृ त व्यक्तीची अं त्य यात्रा काढली जाते तेव्हा त्याच्या अं त्य संस्कारा नंतर अं त्य यात्रेत सहभागी असलेले सर्व लोक आं घोळ करतात.

जर आपण धा र्मि क कारणांबद्दल बोललो तर असे म्हटले जाते की स्म शा न भूमी मध्ये एक प्रकारची नका रात्म क ऊ र्जा असते, जी मनु ष्या ला हानी पोहोचवू शकते. एवढेच नाही तर अं त्य संस्कारा नंतर काही काळ मृ त व्यक्तीचा आ त्मा तिथेच राहतो असेही सांगितले जाते.

अशा परिस्थितीत, अं त्य संस्का रात सहभागी झालेले लोक, अं त्य सं स्कार पूर्ण झाल्यानंतर, आंघोळ करतात आणि नका रा त्मक उ र्जे पासून मु क्त होतात. याचे शा स्त्री य कारणही जाणून घ्या – प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात, वर आम्ही तुम्हाला शेवटच्या प्रवासानंतर लोक स्ना न का करतात याचे धा र्मि क कारण सांगितले आहे.

आणि आता त्याच्या वैज्ञानिक कारणाबद्दल बोलूया. या प्रकरणात विज्ञानाचा असा विश्वास आहे की जर एखाद्या व्यक्तीचा मृ त्यू झाला तर त्याच्या मृ त शरी रात अनेक जीवाणूंचे व र्च स्व असते आणि अशा परिस्थितीत हे जीवाणू मृत शरी राच्या संप र्कात येणाऱ्या इतर लोकांच्या शरी रातही पसरू शकतात.

अशा परि स्थि तीत अं त्य संस्कारा नंतर आंघोळ करणे आवश्यक मानले जाते जेणेकरून शरी रात कोणतेही जीवाणू येऊ नयेत आणि अंघोळ केल्याने संस र्ग ज न्य जं तू पाण्याबरोबर धु तले जा तात. त्यामुळे अं त्य संस्कारा नंतर व्यक्तीने स्ना न करावे.